ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  09 Temmuz 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    YÜRÜTME KURULU

    DÜZENLEME KURULU

    DANIŞMA KURULU

    BİLİM KURULU

    BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

    FUAR ALANI VE SALON

    BİLDİRİ KONULARI

    POSTER HAZ. KURALLARI

    BİLDİRİ GÖNDER

    ÖNEMLİ TARİHLER

    KATILIM ÜCRETLERİ

    PROGRAM

    OTEL VE MİSAFİRHANELER

    BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

    JENERİK

    BİLDİRİLER

 

  

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2019 BİLDİRİ KONULARI

TMMOB 6. CBS Kongresi "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Kırsal Çağrı Konuları: 

 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve PLANLAMA 

 

 • Geleceğin Şehirlerinin Planlanması 
 • "Akıllı" Yerleşimler, Planlama ve Alan Kullanım Kararları 
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Dirençlilik 
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Erişilebilirlik 
 • "Akıllı" ve Adil Yerleşimler
 • "Akıllı" Yerleşimlerin Planlanması ve Ekolojik Sürdürülebilirlik
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Verimli Kamusal Hizmet Sunumunun Planlanması (Sağlık, Ulaşım, Eğitim Alanları vb.)
 • "Akıllı" Yerleşimlerin Planlanmasında Etkin Analiz Yöntemleri
 • "Akıllı" Yerleşimler ve "Akıllı" Yer Seçim Yöntemleri

 

"Akıllı" Yerleşimler ve ARAZİ YÖNETİMİ 

 

 • Arazi Yönetim Politikaları, Arazi Yönetimi Planlaması
 • Arazi Örtüsüne ve Arazi Kullanımına İlişkin Haritaların Üretilmesi 
 • Sürdürülebilir Arazi Kullanım Politikaları
 • Kentsel ve Kırsal Toprak Düzenlemeleri
 • Kentsel Dönüşüm 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve YAPILAR/ALTYAPILAR

 

 • "Akıllı" Altyapı Sistemleri (Enerji, İletişim, Su vb.) 
 • Yenilenen ve Yeni Yapılaşan Alanlarda "Akıllı" Yapılar: Yapı Bilgi Modeli (BIM), Kapalı Alan Harita Üretimi 
 • "Akıllı" Binalarda Enerji: Üretim ve Tüketim, Binalara Fotovoltaik Panellerin Yerleştirilmesi

 

"Akıllı" Yerleşimler ve ENERJİ

 

 • Enerjinin Planlanması 
 • Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Termik Santraller, Nükleer Santraller
 • Dağınık Enerji Kaynaklarının Yönetimi, Enerjinin Üretimi, İletimi, Dağıtımı, Kullanımı, Depolanması
 • Akıllı Şebekeler, Mikro Şebekeler, Enerji Depolama Entegrasyonu, Sanal Enerji Santralleri, Nesnelerin İnterneti, SCADA Sistemleri
 • Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj İstasyonları İçin Uygun Yer Seçimi, Fotovoltaik Paneller, Rüzgar Tribünleri
 • Enerji Yatırımlarının İnsan Sağlığına ve Çevreye Olan Etkisi 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve EKOLOJİ 

 

 • Kirlilik, Kirlilik Yönetimi (Hava Kirliliği, Toprak Kirliliği, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Görüntü Kirliliği, Deniz Kirliliği)
 • Çevresel İzlenebilirlik ve CBS
 • Su Kaynakları Yönetimi (İçme suyu, Kullanma Suyu, Atık Su)
 • Atık Yönetimi, Sıfır Atık Politikaları 
 • Bütünleşik Havza Yönetimi 
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)/Çevresel Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporları ve CBS
 • Ekolojik Denge, Biyoçeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Ormanlar, Doğal Koruma Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Ormancılık Politikalarının Entegre Edilmesi
 • Sürdürülebilir ve Ekolojik Kent Kavramı

 

"Akıllı" Yerleşimler ve İKLİM

 

 • Küresel Isınma ve İklim Değişimi
 • Türkiye İklim Politikaları, Yerel Düzeyde İklim Eylem Planları
 • Karbon Salınımının (Karbon Ayak İzinin) Azaltılması, Yeşil Alanların Arttırılması 
 • Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlarının Hazırlanması
 • Kentsel Isı Adalarının Etki Değerlendirmesi

 

"Akıllı" Yerleşimler ve ULAŞIM

 

 • Temiz ve Entegre Ulaşım
 • Ulaşımın Servis Olarak Sunumu (Transportation-as-a-Service), Hareketlilik (Mobility-as-a-Service), Erişilebilirlik
 • Çok Modlu Taşımacılık
 • Raylı Sistemler, Yüksek Hızlı Trenler
 • Trafik Yönetimi
 • Navigasyon, Güzergah Planlama 
 • Otonom Sürüş, Otonom ve Bağlantılı Araçlar, Yüksek Presizyonlu Haritalar (HD-maps)

 

"Akıllı" Yerleşimler ve TARIM 

 

 • Toprağın Korunması ve Kullanılması 
 • Tarım Politikalarının Belirlenmesi ve Uygulaması Süreçleri
 • Tarım Politikaları ve Gıda Güvencesi
 • İklim Değişikliğine Göre Ürün Politikaları Belirleme, Gıda Güvenliği
 • Hassas Tarım, Topraksız Tarım, Dikey Tarım
 • Toprak Haritalarının Üretilmesi
 • Toprak Kirliliği, Erozyon, Çölleşme
 • Hayvancılık Politikaları
 • Çiftçi Kayıt Sistemi

 

"Akıllı" Yerleşimler ve YERBİLİMİ

 

 • Sağlıklı Yer Seçimi
 • Zeminlerin Yorumlanması
 • Zemin Haritaları
 • Yerleşimlerde Zemin Sondaj Veritabanı Oluşturulması
 • Riskli Zeminlerin Ve Alanların Belirlenmesi (Sıvılaşma, Heyelan Ve Sel)
 • Arazi Kullanım Haritalarının Hazırlanması
 • Yerbilimlerinde Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı
 • TUCBS`nin Yerbilimlerindeki Konumu

 

"Akıllı" Yerleşimler ve AFET YÖNETİMİ 

 

 • Afet Yönetim Sistemleri, Acil Durum Yönetimi, Risk Yönetimi
 • Doğal Afetlere Neden Olan Doğal ve Yapay Etmenlerin Araştırılması 

 

"Akıllı" Yerleşimler ve TOPLUM 

 

 • Geleceğin Yerleşimlerinde Ortak Gelecek, Toplumsal Barış
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Yerel Yönetim Anlayışı, Demokrasi Anlayışı
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Katılımcılık Anlayışı, Kolektif Aklın İnşası 
 • Yarının Yerleşiminde Evrensel İlkeler (özgürlük, eşitlik, dayanışma, demokrasi, insan hakları, vb.)
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Yaşam Kalitesi, Hizmetlerin Kalitesi, Dijital Okuryazarlık
 • Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Veri Kümelerine Dayalı İhtiyaç Haritalarının Oluşturulması
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Mülteci Sorunu

 

"Akıllı" Yerleşimler ve EKONOMİ

 

 • Girişim Ekonomisi, Paylaşım Ekonomisi, Bilgi Ekonomisi Kavramları
 • "Akıllı" Yerleşimlerin Finansmanı
 • "Akıllı" Yerleşimlerde Girişimcilik Ekosistemi ve Girişimcilik Ekonomisi
 • İnovasyon Ekonomisi ile İşsizlik, Genç İşsizlik ve Beyin Göçü Sorunsallarının İlişkileri
 • Kent Çeperlerinde Toplumsal Dönüşüm ve Yoksullukla Mücadele
 • Yerel Kalkınma Bağlamında Kır ve Kenti Birlikte Düşünme, Ekolojik Olarak Sürdürülebilir Bir Ekonomi
 • İstihdamın Arttırılması, Gelir Eşitsizliklerinin Azaltılması
 • "Akıllı" Şehirlerde Yerel Yönetimlerin Girişimciliği ve İşbirliği Anlayışı

 

"Akıllı" Yerleşimler ve İLERİ TEKNOLOJİLER

 

 • Dijital İkiz, Dijital İkiz Kent Platformları
 • Nesnelerin İnterneti ve 3B Kent Modellerinin Bütünleştirilmesi
 • "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Fabrikalar, "Akıllı" Binalar, "Akıllı" Şey
 • Güvenlik, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği Politikaları
 • İletişim (5G), yeni nesil internet teknolojileri
 • Büyük Veri Analitiği, Yapay Öğrenme Yöntemleri, Blok Zinciri, vb. İleri Teknoljik Yaklaşımların "Akıllı" Yerleşimde Kullanılması

 

Ayrıca en az yukarıdaki konular kadar önemli olan;

 

 • Kırla Kenti Birlikte Düşünme
 • Sağlık Hizmetleri (Mobil sağlık, e-sağlık, sağlık okur yazarlığı, halk sağlığı)
 • "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Kırsal Projelerinin Planlanmasında, Tasarlanmasında, Uygulanmasında Etik Kavramı 
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Açık Veri, Açık Veri Stratejisi, Açık Şehir, Şehir Analitiği
 • "Akıllı" Yerleşimler ve Bağlantılı Veri, Bağlantılı Şehirler
 • Yasal Mevzuatların Yerele Yansıması (11. Kalınma Planı, Mekansal Stratejik Plan, Yerelde Stratejik Plan, Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Planları)
 • "Akıllı" Şehirler ve 5216 sayılı Büyükşehir Yasası, 5393 sayılı Belediye Yasası, vd. 
 • Yerel Yönetimlerde "Akıllı" Yerleşimler için Yeni Yapılanma Modelleri 

 

Diğer

 

 

 

TMMOB 6. CBS Kongresi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Yasal Altyapısına, Teorisine, Uygulamalarına, Teknolojilerine İlişkin Çağrı Konuları: 

 

 • Mekansal Bilgi Politikası Geliştirme, Mekansal Bilgi Politikası Yönetimi
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Dijital Dönüşüm Stratejileri
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler 
 • CBS Yasası 
 • CBS Uzmanlığı ve CBS Operatörlüğü
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründeki Uluslararası ve Ulusal Standartlar
 • Mekansal Veri Altyapıları ve Açık Veri, Mekansal Veri Altyapıları ve Bağlantılı Veri, Mekansal Veri Altyapıları ve Dijital Türkiye
 • Ulusal Mekansal Veri Altyapısı (Kısa, Orta Ve Uzun Dönem Yol Haritası Önerileri), Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)
 • "Akıllı" Şehriler/Kırsal İçin 3B Mekansal Veri Altyapıları 
 • Kullanıcı Dostu Uzaktan Algılama Veri Altyapısı, Ulusal Uydu Görüntü Üretiminin ve Bu Görüntülerin Farklı Uygulamalarda Kullanımının Güncel Durumu ve Gelecek Planları
 • "Akıllı" Şehirler Ve "Akıllı" Kırsaldaki Tematik Konuların Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi`ndeki, Mekansal Stratejik Plan`daki, 2019-2022 Ulusal Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı`ndaki Karşılıkları 
 • Dijital Dönüşüm ve Dijital Türkiye (E-Devlet)`de Mekansal Bilgi Servisleri
 • "Akıllı" Şehirler/Kırsal İçin Bütünleşik E-Devlet Çözümleri
 • Yapay Zeka ve Veri Analitiği Yaklaşımları ile Servislerin Dönüşümü ve Geleceği
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe İş Modelleri
 • CBS Proje Yönetimi 
 • Mekansal İstatistik
 • Mekansal Analitik
 • Zamansal Mekansal Analiz
 • Mekansal Bilişim, Mekansal Zeka, Yapay Öğrenme Yöntemleri, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme
 • Semantik Web Teknolojileri, Semantik Veri Modelleri
 • Açık Veri, Bağlantılı Veri, Açık Bağlantılı Veri, Gönüllü Coğrafi Bilgi, Büyük Mekansal Veri, Mekansal Veri Kalitesi, Sivil Bilim
 • Sensör Web, Nesnelerin İnterneti, Yeni Nesil İnternet Teknolojileri, 5G Teknolojisinin Mekansal Veri Üretim Süreçlerine ve Yöntemlerine olan Etkisi, Giyilebilir Cihazlarla Mekansal Veri Üretimi ve Analizi 
 • Mekansal Veri Elde Etme Yöntemleri (Uzaktan Algılama, Fotogrametri, İnsansız Hava Araçları, Yersel Ölçüler, Lazer Tarama Teknikleri Vb.)
 • İnsansız Hava/Kara/Deniz Araçları ile Mekansal Veri Üretimi ve Mekansal Veri Altyapıları 
 • Kartografik Genelleştirme, Çoklu Gösterimli Veritabanları
 • Görselleştirme, Oyun Motorları, Sanal/Arttırılmış/Karma Gerçeklik, Dijital İkiz, Haritaların ve Mekansal Modellerin Sanal/Arttırılmış/Karma Gerçeklikler Üzerinden Sunumu
 • Sanal 3B Kent Modelleri, CityGML Verisinin Web Tabanlı 3B Görselleştirilmesi, Sanal/Arttırılmış/Karma Gerçeklikle Görselleştirilmesi
 • Mekansal Büyük Verinin Görselleştirilmesi, Mobil Cihazlar için Görselleştirme
 • Nokta Bulutlarının CBS/BIM Uygulamalarında Kullanımı 
 • Kapalı Alan Konum Belirleme, Kapalı Alan Mekansal Veri Modelleme, Kapalı Alan Harita Üretimi, Kapalı Alan Navigasyon
 • Konuma Dayalı Hizmetler İçin Çoklu Sensör Entegrasyonu, Çoklu Sensörlü Sistemler
 • Konum Bazlı Sosyal Ağ Uygulamaları 
 • Coğrafi Kodlama
 • Konum Bazlı Oyunlar, Oyun Motorları
 • Otonom Araçlar ve Yüksek Presizyonlu Haritalar (HD-maps)
 • 3B Yer Altı Haritalarının Üretimi, 3B Maden Haritalarının Üretimi
 • 3B Altyapı Hizmetleri
 • CBS Tabanlı Değerleme
 • Geleceğin Fabrikaları ve Konum Bilgisinin Önemi
 • Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar, CBS Alanında Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Kullanımı
 • Mekansal Biliş
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Eğitim, CBS Eğitimi ve CBS Sektörünün Beklentileri, CBS Eğitiminde Proje Bazlı Öğrenme
 • Mekansal Bilgi/Bilişim Sektöründe Etik
 • Mekansal Bilişim/Mekansal Zeka ve Endüstri 4.0/Toplum 5.0 Arasındaki İlişki
 • Geleceğin Şehirlerinde Mekansal Verinin/Bilginin Değişen Rolü 
 • Diğer 

 

 

 

 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.