ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  31 Ekim 2020, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    YÜRÜTME KURULU

    BİLİM KURULU

    DANIŞMA KURULU

    BİLDİRİ ŞABLON

    KONU BAŞLIKLARI

    POSTER HAZIRLAMA KRL.

    PROGRAM

    ÖNEMLİ TARİHLER

    THBTK YÖNERGESİ

    OTEL VE MİSAFİRHANELER

    KATILIM ÜCRETLERİ

    FUAR ALANI VE SALON

    ULAŞIM

    17.THBTK KISA FİLM

    SOSYAL ETKİNLİKLER

    ÖĞRENCİ POSTER YARIŞMASI

    BİLDİRİ GÖNDER

    BİLDİRİLER

 

  

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BİLDİRİLERİ

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı

Ege Denizi’nde Uzun Dönemli Bağıl Deniz Seviyesi Değişimlerinde Kapula Fonksiyonları İle Trend Analizleri

Jeodezik Ağlarda Global ve Lokal Sağlamlık İrdelemeleri

Gerçek Zamanlı Hassas Nokta Konumlama (RT-PPP) Yönteminin Konumlama ve Zenit Troposferik Gecikme (ZTD) Bakımından Karşılaştırmalı Analizi

Artan Yükseklik Farkının GPS Baz Çözüm Sonuçlarına Etkisi ve Yerel Jeoit Belirleme İçin Çıkarımlar

IVS-CONT17 Süresince VLBI ve GNSS (PPP) Tekniklerinden Elde Edilen Günlük Koordinat ve Baz Uzunluğu Tekrarlanabilirlikleri

İnsansız Hidrografik Ölçüm Aracı

Kentsel Dönüşüm Mevzuatında Kullanılan Kavramların Kentsel Dönüşüm Modelleri Bağlamında İncelenmesi

Kayseri, Sahabiye - Fatih Kentsel Dönüşüm Projeleri

Antalya İli Dönüşüm Uygulamaları, Kepez-Santral Kentsel Dönüşüm Projesi

Aksu, Çalkaya; Çözümsüzlükten Çözüme

İmar Affı/Barışının Tarihsel Süreci ve Teknik, Hukuki, Toplumsal Boyutu

Temel Eğitim İçin Kartografya: İlkokul ve Ortaokul İçin Atlas Üretimi

Türkiye’de 1 Yay Saniyesi Çözünürlüklü SRTM ve ASTER Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Analizi

Konum Tabanlı Hizmetler Teknolojisi ve Yeni Gelişmeler

Coğrafi Bilgi Bilimi, Kartografya ve Mekansal Bilişim Araştırmalarında Güncel Durum, Gelişmeler ve Gelecek

Korunan Alan Sınırlarının 3B CBS Ortamında Değerlendirilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Prosesi Kullanarak Rüzgar Enerjisi Santralleri İçin Yer Tespiti

İklim Değişikliği: Sektörel İklim Ürünleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

Hız-ve-Durum Sürtünme Yasaları ve Burridge-Knopoff Yay Blok Sistemi Kullanılarak Depremlerin Dinamik Modellenmesi

Deprem Kaynaklı Olabilecek İyonosferik Değişimlerin Belirlenmesi Üzerine Yeni Bir Yaklaşım Geliştirilmesi

Ülkemizdeki Sismojeodezik Gözlem Altyapısı ve Analiz Uygulamaları

Yerdeğiştirme Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemleri

Landsat-8 ve Sentinel-2 Uydu Görüntülerinin Spektral Tutarlılığının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi; İğneada Longoz Ormanları Örneği

Makine Öğrenmesi Yöntemini Kullanarak NDVI Zaman Serisi Verileri ile Bitki Örtüsü Tahmini

3 Boyutlu Kadastro Amaçlı 3 Boyutlu Şehir Modellerinin Üretimi

Beklenen İstanbul Depremi için Toplanma Alanları

Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Yapımının Doğruluk Analizi

Konumsal Verilerin Bağlantılı Açık Veri Olarak Yayınlanması

Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Dijital Ekosistemde Hayatta Kalabilmesi İçin Paradigma Değişimi: Mekansal Zeka

Sensörlerin Kat Değişiminde Kullanılabilirliklerinin Araştırılması

Konumsal Veri Kalitesinin Ontoloji Tabanlı Test Edilmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün E-Devlet Uygulamalarındaki Rolü

Teknik Altyapı Nesnelerinin Üç Boyutlu Kent Modelleri ile Bütünleştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

GNSS Alıcılarındaki Saat Sıçramalarının Tespiti ve Konum Belirleme Performansına Etkisi

Tusaga-Aktif İstasyonlarının Zaman Serilerinde Atmosferik Basınç Yüklemelerinin Etkileri

Tusaga-Aktif (CORS-TR) Sistemi İşletilmesi ve İdamesi

İnternet Tabanlı Hassas Nokta Konum Belirleme (PPP) Yazılımlarının İrdelenmesi ve Belirsizlik Analizi

TUTGA ve TUSAGA Hız Bilgilerinin Bölgesel Değişimi

Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yönteminde Güç Fonksiyonu Etkisinin İncelenmesi

Hazineye Ait Taşınmazlar İle İlgili İşlemlerin Arazi İdaresi Temel Modeli Kapsamında Modellenmesi

Türkiye’deki Tescil Harici Alanların Kadastro Boyutu ve Ekonomiye Kazandırılmasının Önemi

Arazi Toplulaştırması Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çiftçi Kayıt Sisteminde Çiftçi Desteklemeleri Arazi Kontrolünün, Drone’la Çözünürlüğü Yüksek Multispekral Kameralar İle Üretilen Haritalar, MEGSİS ve TAKBİS ile Entegreli Şeklide Gerçekleştirilmesi: Kars İli Örneği

Artvin Örneğinde Arsa Vasıflı Taşınmaz Malların Değerini Etkileyen Faktörlerin Analizi

Yüksek Voltajlı İletim Hatları ve Taşınmaz Değeri

Karayolları Kamulaştırma Planlarının Güncellenmesinde Karşılaşılan Kadastro Problemleri ve Çözüm Önerileri

6306 Sayılı Kanun`a Göre Konumsal Yapı Değişiminin Yıllara Göre Elektrik Tüketim Boyutuyla İncelenmesi: Uşak İli Örneği

İmar Barışı/Affı Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Uzungöl Örneği

Harita ve Kadastro Sektörünün Geleceği ve Geliştirilecek Politikalar

CBS Kongresine Doğru Geomatik Mühendisliğinde Politika Geliştirme ve Strateji Belirleme

Endüstri 4.0 Devrimi ve Haritacılık Mesleğine Yansımaları

Yeni Kavramlar, Yeni Teknolojiler ve Mühendislik Etiği 2.0

Harita Mühendisliğinde Proje Hızlandırma Uygulaması

Haritacılık Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile Birlikte Materyal Tasarımı ve Geliştirilmesi

Fotogrametri Kullanan Mobil Ölçme Uygulamalarında Doğruluk Analizi

Hava Lidar Verilerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması

Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto ve LiDAR Nokta Bulutu Verisinden Bina Çıkarımı İçin Hough Dönüşümü ve Algısal Gruplama Tabanlı Bir Yaklaşım

Mobil LiDAR Nokta Bulutu Verilerinden Asfalt Yol Yüzeyinin Otomatik Çıkarımı

Lazer Tarayıcı ve İnsansız Hava Aracı Kullanılarak Kızılkoyun Kral Kaya Mezarlarının 3 Boyutlu Belgelenmesi

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri İle Kadastral Detay Ölçmeleri Ve Kontrol Esasları Belirlenmesi Çalışması

Karadeniz Kıyılarındaki Ortalama Deniz Seviyesi Değişiminin Tekil Spektrum Analizi ile Araştırılması

Jeodezik Ağ Noktalarına İlişkin Deformasyon Sonuçlarının Farklı Kestirim Yöntemlerine Dayanan Gerinim Modelleriyle Yorumlanması

Okyanus Gel-gitleri Kaynaklı Yarı‑Günlük ve Günlük Periyotlarda Oluşan Yer Dönüklükleri Değişimi IERS2010 Harmonik Tahmin Modeli Katsayılarının IVS‑CONT17 Oturumları Ölçülerinden Kestirimi

GRACE L1B RL03 Verilerinin Enerji Korunumu Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi: Öncül Sonuçlar

Grid Temelli Bir Bina Öteleme Yaklaşımı

Hiyerarşik ve K-Ortalamalar Yöntemleriyle Grid Noktalarının Kümelenmesi

Üç Boyutlu Konumsal Verinin Web Tabanlı Yönetiminde, OGC Standardı 3D Tiles’ın Hiyerarşik Veri Yapılarıyla Gerçekleştirimi

Poster BildiriPoster Sunumu - Android için Google Maps SDK ile Mobil Harita Uygulamaları

Poster BildiriPoster Sunumu - Türkiye’de Yabancı Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Edinimi

Poster BildiriPoster Sunumu - Harita/Geomatik/Jeodezi-Fotogrametri Eğitiminde Kontenjan ve İstihdam Sorunu

Poster BildiriPoster Sunumu - Harita Mühendisliğinin Savaş Endüstrisindeki Yeri, Önemi ve İş Fırsatları

Poster BildiriPoster Sunumu - Akıllı Kadastro 360 Derece

Poster BildiriPoster Sunumu - Türkiye’deki Kadastro ve Mülkiyet İlişkisinin Toplumsal Yaşamdaki Yeri

Poster BildiriPoster Sunumu - Dünya’da ve Türkiye‘de Ekolojik Köy Uygulamaları

Poster BildiriPoster Sunumu - Su Altı Fotogrametrik Belgelemede Güncel Uygulamalar

Poster BildiriPoster Sunumu - Rüzgar Haritası Üretimine Yönelik Uygun Ara Değer Hesap Yöntemi Seçimi

Poster BildiriPoster Sunumu - Güneş Enerjisi Santrali Kurulacak Alanların, Çok Kriterli Karar Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi Çalışmalarında Kullanılan Kriterlerin incelenmesi

Poster BildiriPoster Sunumu - Türkiye’deki Meslek Yüksekokulları Coğrafi Bilgi Sistemleri Program Mezunları ve Harita Mühendisliği ile İlişkileri

Poster BildiriPoster Sunumu - İHA ve Hava LIDAR Verilerinden Üretilen SAM ile Geoit Modellerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

Poster BildiriPoster Sunumu - Üç Boyutlu Kadastroda Mevcut Durum ve Gelecek İçin Beklentiler

Poster BildiriPoster Sunumu - Hidroelektrik Santral (HES) Projeleri İnceleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Otomasyonu

Poster BildiriPoster Sunumu - Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kahramanmaraş İlinin Afetselliğinin İncelenmesi

Poster BildiriPoster Sunumu - Ulusal Düzeyde Açık Jeodezik Veri Altyapısı

Poster BildiriPoster Sunumu - Geleneksel Fotogrametri ile İnsansız Hava Aracı (İHA) Verilerinin Kullanılan Kamera ve Sonuç Ürünleri Bakımından Karşılaştırılması

Poster BildiriPoster Sunumu - Taşınmaz Değerlemede Bulanık Mantık Yaklaşımı ve Net Gelir Yöntemi İle Karşılaştırılması

Poster BildiriPoster Sunumu - Yeni Nesil Mühendislik Felsefesinin Ahlakı Manipülesi-3K Modeli

Poster BildiriPoster Sunumu - Ankara İçin Taşkın Duyarlılık Haritası Üretimi

Poster BildiriPoster Sunumu - Mühendislik Felsefesi ve Mesleki Etik Kodları

Poster BildiriPoster Sunumu - GPS Sinyal Gürültü Oranı (SNR) Kullanılarak Genlik Değişimlerinin İncelenmesi

Poster BildiriPoster Sunumu - Değişim İzleme Amaçlı Görüntü İşleme Üzerine Bir Eleştirel Derleme

Poster BildiriPoster Sunumu - AGA ve SGA Noktalarının Ölçü ve Değerlendirme Stratejilerinin Karşılaştırılması Yerköy-Sivas Yüksek Hızlı Tren Jeodezik Kontrol Ağı Örneği

Poster BildiriPoster Sunumu - Kadastro Çalışmalarında Tespit ve/veya Tescil Harici Bırakılmış Alanlar

Poster BildiriPoster Sunumu - Alternatif Kadastro Uygulamaları

Poster BildiriPoster Sunumu - Uçhisar Kalesi ve Kadastro

Poster BildiriPoster Sunumu - Tünel Ölçmelerinde Harita Mühendisliği Uygulamaları

Poster BildiriPoster Sunumu - Çoklu-GNSS ile Mutlak Prezisyonlu Nokta Konum Belirleme Üzerine Örnek Bir İnceleme


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.