ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  31 Ekim 2020, Cumartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Etkinlik Giriş Sayfası

    YÜRÜTME KURULU

    BİLİM KURULU

    DANIŞMA KURULU

    BİLDİRİ ŞABLON

    KONU BAŞLIKLARI

    POSTER HAZIRLAMA KRL.

    PROGRAM

    ÖNEMLİ TARİHLER

    THBTK YÖNERGESİ

    OTEL VE MİSAFİRHANELER

    KATILIM ÜCRETLERİ

    FUAR ALANI VE SALON

    ULAŞIM

    17.THBTK KISA FİLM

    SOSYAL ETKİNLİKLER

    ÖĞRENCİ POSTER YARIŞMASI

    BİLDİRİ GÖNDER

    BİLDİRİLER

 

  

17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI THBTK YÖNERGESİ

  HKMO TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam,Dayanak,Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca, Bilim, Teknoloji ve yaşamın her alanında yaşanan gelişmelerin, başta meslektaşlarımız olmak üzere diğer meslek disiplinleri ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla kurumsal hale getirilen ve periyodik olarak iki yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultaylarının etkin, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla düzenlenmesini amaçlar.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, düzenlenmesi planlanan bir kurultayın hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin olarak yapılacak tüm temel ve teknik çalışmaları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 48. maddesinin (b) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Kısaltmalar

Madde 4- Bu Yönergede geçen kısaltmalar aşağıda verilmiştir.

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Oda: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

OYK: Oda Yönetim Kurulu

KYK: Kurultay Yürütme Kurulu

KDK: Kurultay Danışma Kurulu

KBK: Kurultay Bilim Kurulu

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kurultay Organları, Oluşumu ve Görevleri

Kurultay Organlarının Belirlenmesi

Madde 5- Kurultay hazırlıklarının daha sağlıklı bir şekilde, zamanında ve eksiksiz tamamlanabilmesi için; kurultay tarihinden en az 18 ay önce, OYK tarafından Kurultay kararı alınarak, Kurultay Başkanı, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı ile Kurultay Yürütme Kurulu üyeleri belirlenir ve KYK görev dağılımı yapılır.

Kurultay Organlarının Görev ve Yetkileri

Madde 6- Kurultay Başkanı, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı ile Kurultay Yürütme Kurulu‘nun görev ve yetkileri şunlardır;

Kurultay Başkanı, mesleki deneyimi ve Oda süreçlerine koyduğu katkılar göz önünde bulundurularak OYK tarafından seçilir. Kurultay Başkanı, kurultayın hazırlık ve organizasyon sürecinin her aşamasında deneyim ve birikimleri ile KYK‘ya yol gösterir.

Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı, KYK‘ya başkanlık yapar ve Kurultayın hazırlık ve organizasyon sürecinde yürütülen çalışmaları, üyeler ve OYK ile işbirliği içinde yönetir.

Kurultay Yürütme Kurulu, kurultay için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak, kurultay programını oluşturmak, kurultayın gerçekleştirilmesine yönelik her türlü önlemi almak ve kurultayı yürütmekle görevlidir. Kurultayın gerçekleşme sürecinde Yürütme Kurulunun fiilen yapacağı işler ve görev dağılımı KYK tarafından belirlenir.

Kurultay Yürütme Kurulu Görev Dağılımı

Madde 7- KYK, başkan, sekreter, sayman ve altı üye olmak üzere en az dokuz kişiden oluşur. KYK‘dan en az iki kişi Oda Genel Merkezi ile olan ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla OYK üyeleri arasından seçilir. OYK, KYK üyeleri arasında Kurultayların devamlılığının sağlanması ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir önceki KYK üyelerinin de bulunmasına özen gösterir.

KYK Sekreteri, Kurultayın hazırlık ve organizasyon sürecinde kurumsal iletişim adına yapılacak çalışmalarda her türlü sorumluluğu üstlenir.

KYK Saymanı, tercihen OYK Saymanı olup Kurultayın hazırlık ve organizasyon sürecinde yapılacak olan tüm mali işlerin yürütülmesinden ve denetiminden sorumludur.

KYK üyeleri düzenlenen ilk KYK toplantısında belirlenen görev paylaşımına uygun olarak Kurultayın hazırlık ve organizasyon sürecinde sorumluluk üstlenirler.

KYK, bir Kurultayın planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında OYK ile sürekli bilgi alışverişinde bulunur. OYK, KYK‘ya çalışmalarında her türlü desteği sağlar.

Kurultay Danışma ve Bilim Kurullarının Oluşturulması

Madde 8- OYK ve KYK tarafından, Kurultay Danışma ve Bilim Kurullarının oluşturulma ilkeleri belirlenir. Bu ilkeler çerçevesinde ilgili kurullar, KYK‘nın önerisi ve OYK‘nın uygun görüşü ile oluşturulur.

Kurultay Danışma Kurulu, önceki Kurultayların başkanları, SBTK ve Şube Yönetim Kurullarını temsilen birer kişi ve OYK ile KYK‘nın uygun gördüğü katılımcılardan oluşur. Danışma Kurulu Toplantısı KYK‘nın belirlenmesini takiben 2 ay içinde gündemli olarak OYK‘nın öngördüğü bir yerde OYK ve KYK‘nın da katılımıyla yapılır.

Kurultay Bilim Kurulu, KYK‘ya tebliğ edilen bildirilerin içeriğine uygun olarak, bildiri tam metin ya da özetlerinin tesliminden sonra KYK ve OYK tarafından belirlenir.

Kurultay Danışma ve Bilim Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 9- KDK ve KBK‘nın görev ve yetkileri şunlardır;

KDK, kurultay teması, sloganı ve kurultayda ele alınacak konuların belirlenmesi ve kurultay hedeflerinin ortaya konulması aşamalarında KYK çalışmalarına görüşleri ile katkı sağlar.

KBK, Kurultay duyurusu uyarınca kurultay bilimsel içeriği kapsamında sunulmak üzere KYK‘ya gönderilen yazılı çalışmaların değerlendirilmesini yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurultay Bütçesi, Katılım Ücreti, Duyurusu, Yer ve Tarihi, Süresi

Kurultay Bütçesi 

Madde 10- Kurultay, denk bütçe ilkesi esas alınarak düzenlenir. KYK, kurultay tahmini gelir gider bütçesini belirleyerek OYK‘nın onayına sunar.

Kurultay Katılım Ücreti

Madde 11- Kurultaya katılım ücretlidir. Ancak başta bildiri sunanlar olmak üzere KYK‘nın önerisiyle OYK tarafından belirlenen katılımcılar kurultay ücreti ödemezler.

Kurultay Duyurusunun Yapılması

Madde 12- KDK toplantısından hemen sonra Kurultayın genel bilgilendirme amaçlı ilk duyurusu ilgili tüm kurumlara yapılır.

Kurultayın Yeri ve Tarihi

Madde 13- Kurultayın yeri ve tarihi, KDK toplantısından sonra 4 ay içerisinde KYK tarafından belirlenerek OYK‘nın onayına sunulur.

Kurultayın Süresi

Madde 14- Kurultayın süresi 5 gündür. Bu süre içerisinde açılış ve kapanış oturumları, bilimsel, mesleki ve toplumsal içerikli oturumlar ile sosyal etkinlikler planlanır. Kurultay süresi şartlar dikkate alınarak KYK görüşü ve OYK onayı ile değiştirilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Konular

Kurultaya Hazırlık Süreci

Madde 15- Kurultay formatı, KDK ve OYK ‘nın da görüşleri göz önünde bulundurularak KYK tarafından belirlenir.

Bilim ve Teknoloji Sergisi

Madde 16- Kurultay sırasından katılımcıları en güncel teknoloji ve donanımlarla tanıştırmak için Bilim ve Teknoloji Sergisi düzenlenir. Bilim ve Teknoloji Sergisi, kurultay sırasında delegelerin ilgisini çeken ve katılımcı sayısını arttıran bir unsurdur. Sergi alanı, istekleri karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Sergi alanları, OYK tarafından mesleki donanım ve yazılımların sergilenmeleri için firma ve kuruluşlara kiraya verilir. Sergi alanı içerisinde , KYK‘nın kararı ile olanaklar dahilinde, mesleğimizde önemli yer tutan eğitim ve kamu kuruluşlarına ücretsiz yer tahsisi sağlanır. Sergi, Kurultay süresince açık tutulur. Kurultay delegeleri için sergi ücretsizdir.

Kurultay Konularının, Oturum Başlıklarının, Bildiri Formatı ve Tarihlerin, Kurultay Tarihinin, Kurultay Duyuru ve Davet Metninin Belirlenmesi

Madde 17– KYK, Kurultay konularını ve oturum başlıklarını, Kurultayda sunulmak üzere KYK‘ya gönderilecek sosyal ve bilimsel içerikli bildiri özet ve/veya tam metinlere ilişkin (yazılı metin uzunluğu, formatı, teslim koşulları ve son teslim tarihleri gibi) teknik kuralları, bildiri tam metin ya da özet gönderim tarihi, erken kayıt tarih ve koşulları gibi önemli detayları belirleyerek, tüm bu detayları ve Kurultay tarihini içeren Kurultay Duyuru ve Davet Metnini kurultay tarihinden 10 ay önce Oda üyelerine ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (Büyükşehirlerde ilçe belediyeleri dahil) ile firmalara yazılı olarak iletir. Bu metin Kurultay ikinci duyurusudur. Söz konusu duyurunun ulusal ve uluslararası tüm mesleki internet sayfalarında da yayınlanması sağlanır.

 

Çağrılı Konuşmacı ve Oturum Başkanlarının Belirlenmesi

Madde 18– KYK, kurultay amaç, tema ve sloganına bağlı kalarak bilimsel ve sosyal konularda çağrılı konuşmacıları, panel ve açık oturumların konu ve konuşmacıları ile oturum başkanlarını belirler.

Kurultay Afişi

Madde 19- KYK, kurultayın içerik, tema ve sloganına uygun olarak kurultay afişi hazırlatır. Kurultay afişi kurultay tarihinden 2 ay önce ilgili eğitim ve kamu kuruluşlarına gönderilir.

Kurultay Programının Oluşturulması ve Kesin Programın İlanı

Madde 20– Kurultay programı, üyeler ve çağrılı kişiler tarafından sunulan ve tartışılan bildiri ve raporlar, güncel bilimsel, mesleki ve sosyal konulara ilişkin panel, açık oturum, çalıştaylardan ve öğrenci atölye çalışmalarından oluşur.

KYK, kurultay programını oluşturmak ve kesinleştirmek için aşağıdaki işlemleri yapar:

Gönderilen bildirileri konuları ve öngörülen kurallara uygunluğu bakımından değerlendirir, uygun olanları seçer.

Seçilen bildiriler yazar isimleri kapatılarak konusuna göre bilim kurulu üyelerine gönderilir. Her bildiri en az 3 bilim kurulu üyesi görüşü alınarak sözlü ya da poster sunum yapılmak üzere sınıflandırılır. Bazı bildiriler Bilim Kurulu üyeleri çoğunluk görüşü doğrultusunda kabul edilmeyebilir.

Sosyal ve bilimsel içerikli bildirilerin seçim ve sınıflandırılmasının ardından bildiri sahiplerine e-posta aracılığı ile geri bildirim yapılır. Bildirim sırasında ilgili bildiriyi sunacak yazar(lar)ın isim(ler)inin KYK‘ya bildirilmesi istenir.

Poster oturumlarına ilişkin kurultay programında kısa da olsa tanıtım amaçlı sunum için yer ayrılır.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan panel ve açık oturumlar için gerekli çalışmaları sonuçlandırır.

Beklenen raporları ve çağrılı bildirileri belirlediği ilkeler açısından inceler.

Yer, zaman ve süre belirterek oturumları ve oturumları yönetecek başkanları saptar. Konu başlıklarını, konuşmacıları, bildiri sunma ve tartışma için öngörülen süreleri belirler. Ayrıca gerekli görülen başka açıklamaları da yaparak kurultay programını oluşturur.

Oluşturduğu kurultay programını OYK‘nın onayına sunar. Onaylanan program kesinleşir.

Kesinleşen kurultay programını kurultay tarihinden 2 ay önce yapılan bir duyuru ile ilgili eğitim ve kamu kuruluşlarına gönderir.

Kurultay CD‘si

Madde 21- Kurultay sırasında katılımcılara verilmek üzere, kesinleşen program çerçevesinde bütün bildirilerin yer aldığı bir kurultay CD‘si hazırlanır.

Kurultayın Kamuoyuna Duyurulması

Madde 22- OYK‘nın uygun görüşü ile kurultayın toplumsal açıdan etkili bir şekilde tanıtılarak hak edilen ilginin sağlanması amacı ile Kurultay öncesi ve süresince yazılı basın, yerel ve ulusal TV kanalları ile ilişki kurulması ve gerekli çalışmaların yapılması için profesyonel basın danışmanlığı hizmeti alınabilir. KYK üyelerinden biri danışmanlık hizmeti alınsın ya da alınmasın, konu ile ilgili çalışmaları yürütmek için görevlendirilir.

Kurultay İnternet Sayfası

Madde 23- Kurultaya ilişkin duyuru ve bilgilendirmelerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için Kurultay İnternet sayfası Genel Merkez İnternet sayfası kapsamında hazırlanır ve ilgili sayfa düzenli olarak güncellenerek üye ve katılımcılara en son bilgiler bu sayfa aracılığıyla duyurulur.

Kurultay Çalışmalarının Arşivlenmesi

Madde 24- Kurultay süresince yapılan çalışmalar, KYK tarafından sayısal ortamda ve basılı olarak saklanır.

Hizmet Satın Alınması

Madde 25- Kurultay sırasında, teknik hizmetler, kayıt işlemleri vb. konuların sorunsuz yürütülmesi amacı ile profesyonel bir organizasyon firmasından gerekli hizmetler satın alınabilir.

Öğrenci Katılımı

Madde 26- Diğer tüm Oda etkinliklerinde olduğu gibi yoğun öğrenci katılımı ile gerçekleştirilen Kurultayda, öğrenci katılımının beş güne yayılması için gerekli çalışmalar yapılır. Bu kapsamda Bölüm Başkanlıkları bilgilendirilir.

Kurultayda, Şube Öğrenci Komisyonları ve üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Kulüpleri ile ilişkiye geçilerek atölye çalışmalarının ve gençlik oturumlarının öğrencilerin organizasyonları ile gerçekleştirilmesine fırsat yaratılır. Konu ile ilgili bir KYK üyesi görevlendirilir.

Kurultayın Yürütülmesi

Madde 27- KYK kurultay çalışmalarının programa uygun olarak yürümesi için gerekli her türlü önlemi alır.

Kurultay organizasyonu kapsamında protokol organizasyonu için bir kişi görevlendirilir.

Katılımcı listelerinin yanı sıra protokol ve davetli listesi ayrıca belirlenir ve takip edilir.

Bir oturum başkanı, ilgili oturumun sonuçlarını özetlemek ve bunu KYK başkanına sunmakla yükümlüdür.

Oturum başkanlarından gelen bilgiler ve kurultay süresince alınan notlar ve yapılan gözlemler ışığında sosyal ve bilimsel içerikli kurultay sonuç bildirgesi hazırlanır.

Kurultayın Sonuçlandırılması

Madde 28- Kurultay programında yer alan bildiriler, panel ve açık oturum tutanakları ve benzeri kayıtlar KYK tarafından bir kitap biçiminde yayınlanır. Yayınların dağıtım esasları OYK tarafından belirlenir.

Kurultay Sonuç Raporu

Madde 29- Etkinlikte elde edilen olumlu ve olumsuz deneyimler bir sonraki kurultay organizasyonuna aktarılmak üzere yazılı bir rapor şeklinde OYK‘ya sunulur.

Yürürlük

Madde 30- Bu yönerge OYK kararı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu yönerge hükümlerini OYK yürütür.

Geçici Madde 1- Bu yönerge 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı için bir öneri niteliğindedir. Yönergenin fiilen uygulanması 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı hazırlık ve organizasyon sürecinden itibaren başlayacaktır.

 

 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.