ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  21 Mart 2019, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: OCAK 2019 101

  

ÖZEL OKULLARA İLİŞKİN VERİ TEMİNİ HAKKINDA

    Yayına Giriş Tarihi: 22.10.2018  Güncellenme Zamanı: 22.10.2018 14:13:08  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı : 3/B15-1596                                                                                                           22/10/2018

Konu : Özel Okullara İlişkin Veri Temini Hk.

 

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İNŞAAT VE EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA

 

İlgi: a) 29.12.2017 tarihli ve 38473911-756.03-E.22709538 sayılı yazınız.
       b) 04.04.2018 tarihli ve 38473911-754-E.6922125 sayılı yazınız.
       c) 26.09.2018 tarihli ve 38473911-605.01-E.17526383 sayılı yazınız.
      d) T.C. Ümraniye Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 01.10.2018 tarihli ve 16823827-405.01-E.17879766 sayılı yazısı.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

 

Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderdiğiniz ilgi (a) yazıda Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarının, hizmet binalarına, tahsisli taşınmazlara ve imar planlarında eğitim tesis alanı olarak ayrılan yerlere ilişkin mekânsal verilerin görüntülenebilmesi, kontrolü ve yönetimi açısından veri altyapısı oluşturulduğu, 19 il için veri toplama işinin tamamlandığı, 62 il için veri toplama çalışmalarının devam ettiği, Başkanlığınızın çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için Genel Müdürlüğün denetiminde olan özel okullara ilişkin bazı bilgilerin de bu veri altyapısında yer alması gerektiğinin açık olduğu, bu doğrultuda Genel Müdürlüğün denetiminde olan okulların varsa inşaat ruhsatı fotokopisi başta olmak üzere; arsa bilgileri (ITRF 96 koordinatlı aplikasyon krokisi, tapu kaydı, imar çapı), vaziyet planı (koordinatlı ve dijital ortamda), arsa ve binaya ait fotoğraf, bina duvar vb. detay ölçümler (ITRF 96 koordinat sisteminde ölçüm yapılarak imar planı ile çakıştırılarak ve ekteki kroki formunda harita mühendisi onaylı olacaktır.) ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte, bu bağlamda söz konusu okullara ait; adres kodu, kurum kodu, okul adı, derslik sayısı ve anılan belgelerin (detay ölçümleri krokisi NCZ formatında da temin edilecektir.) yer aldığı CD`nin Başkanlığınıza iletilmesi istenilmektedir.

 

İlgi (b) yazınızda, Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarına, hizmet binalarına ve imar planlarında eğitim tesis alanı olarak ayrılan alanlara ilişkin mekânsal verilerin toplanarak coğrafi bilgi sistemi formatına dönüştürülmesi, Bakanlığınız hizmetlerinin yürütülmesinde kaynakların verimli kullanılması bakımından büyük önem arz ettiği, bu kapsamda sağlıklı kararlar verilebilmesi adına özel eğitim kurumlarına ilişkin mekânsal verilerin de sisteme dahil edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek ilgi (a) yazınızla istediğiniz verilerin ilgi (b)`yazı dağıtımında belirtilen illerde faaliyet gösteren özel öğretim kurumları aracılığıyla ivedilikle temin edilmesi ve Başkanlığınıza iletilmesi istenilmiştir.

 

Gereği için 63 il milli eğitim müdürlüğüne, bilgi amaçlı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğüne gönderilen ilgi (c) yazınızda, ilgi (a) ve ilgi (c) yazınızla istenilen verilerin tarafınıza iletilmediğinin tespit edildiği belirtilerek MEBCBS`ye özel okulların da dahil edilmesi ve ilerleyen süreçte herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına talep edilen verilerin 31.10.2018 tarihine kadar gönderilmesi talep edilmiştir.

 

Yine İstanbul ili Ümraniye ilçesinde bulunan özel okul müdürlüklerine gönderilen ilgi (d) yazıda da ilgi (c) yazıda belirtilen bilgileri her okulun kendi adına temin ettikten sonra Müdürlüğün özel okullar şubesine 15.10.2018 tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir.

 

26.06.2018 tarihli ve 30460 Mükerrer sayılı Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği`nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4. maddesinde "Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında yetki ve sorumluluk kanuni yetkiye haiz bir Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (j) bendi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik esas alınır." denilmektedir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (j) bendine dayanılarak hazırlanan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 11.10.1993 tarihli ve 21725 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik`te herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, tescile konu olan harita ve planların yapımı ve konum belirleme işlerinde müellifin harita ve kadastro mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

 

11 Mart 2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 4. maddesinde; Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM)‘nin 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri (SHKMMH)‘nden birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO‘ya onaylatmış Harita ve Kadastro Mühendislerini; SHKMMH‘nin yalnızca SHKM`nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini; Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları (SHKMMB)‘nın SHKMMH yapmak üzere HKMO`ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklık gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosunu ifade ettiği açıkça belirtilmiş olup, 6. maddesinde SHKMMB`nin tescili için gerekli koşullar ve belgelendirmenin nasıl yapılacağı; 8. maddesinde de şirketlerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin hisse sahibi olma koşulları hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Yönetmeliğin 5. maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, tescile konu olan harita ve planların yapımı ve konum belirleme işlerinin Harita Kadastro Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ile ilgili serbest harita kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.
 
İlgi yazılarınızda belirtilen vaziyet planının hazırlanması ve bina duvar vb. detay ölçümlerinin yapılması işleri yukarıda belirtilen yönetmelik hükümlerine göre serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, söz konusu hizmetlerin Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları tarafından yapılması ve üretilen hizmetlerin serbest harita ve kadastro mühendisleri tarafından imzalanması gerekmektedir.

 

İlgi yazılarınızda detay ölçümlerinin harita mühendisleri tarafından onaylı olması gerektiği hususuna değinilmiş olup, söz konusu ifadenin Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu bulunmayan harita mühendislerinin de söz konusu işleri yapabileceği şeklinde yorumlanabileceği ve özel okullarca bu bilgilerin yetkisiz kişilere ürettirilebileceği düşünülmektedir.

 

Bu nedenle, ilgi yazılarınızda belirtilen verilerin yetkisiz kişiler tarafından üretilmesini engellemek amacıyla, söz konusu işlerin Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarına ürettirilmesi gerektiği konusunda ilgili birimlere gönderilmek üzere Başkanlığınızca yazı yazılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

Orhan KASAP
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2019 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.