ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  28 Mayıs 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

3B ŞEHİR MODELLERİNİN ÜRETİMİ VE 3B KADASTRO ALTLIKLARININ OLUŞTURULMASI İŞİ DANIŞMANLIK HİZMETİ İHALELERİNİZ HAKKINDA

    Yayına Giriş Tarihi: 28.11.2018  Güncellenme Zamanı: 22.01.2019 11:41:57  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı   : 3/B15-1810                                                                                                   28/11/2018

Konu : 3B Şehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro

          Altlıklarının Oluşturulması İşi Danışmanlık

          Hizmeti İhaleleriniz Hakkında.

 

  

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

 

Genel Müdürlüğünüzce Kamu İhale Kurumunun 2018/605708, 2018/605709, 2018/605710, 2018/605711, 2018/605712, 2018/605814 ve 2018/605818 ihale kayıt numaraları ile yayımlanan ihale ilanlarında; "3B Şehir Modellerinin Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Danışmanlık Hizmeti" işlerinin ihale edileceği bildirilmiştir.

 

30/4/2018 tarihli ve 208/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği"nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4. maddesinde "Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, yetki ve sorumluluk kanuni yetkiye haiz bir Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (j) bendi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik esas alınır." denilmektedir.

 

Bununla birlikte, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak çıkartılan ve 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları yapımı, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri ve tescile konu olan harita ve planların yapım işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

 

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 5. maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, kadastral haritalar, kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri, tescile konu olan harita ve planların yapımı, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları, sayısal arazi modeli üretimi, ortofoto görüntü ve ortofoto harita üretimi işlerinin harita kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili serbest harita kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

 

İhale konusu işler ile ihale ilanlarınızın 4.4.1. maddesi ve ön yeterlik şartnamelerinizin 8.3. maddelerinde yer alan benzer iş deneyimleri ve teknik şartnameler incelendiğinde; ihale konusu hizmetlerin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu tartışmasızdır.

 

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer kanun ve yönetmelikler gereği mühendislik-mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır.

 

Harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin üretilmesine ilişkin ihale ilanlarında ihaleye katılacak isteklilerden ister gerçek, ister tüzel kişi olsun TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası`na kayıtlı oldukları, Büro Tescil Belgesine sahip ve mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmesi gerekmektedir. Ancak ihale ilanlarınızın 4. maddelerinde ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve ön yeterlik şartnamelerinin 7. maddesinde ön yeterlik başvurusu için gereken belgeler arasında Odamızdan alınan Büro Tescil Belgesi ve isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belge istenilmemektedir.

 

Bu nedenle Genel Müdürlüğünce söz konusu ihalelerin Ön Yeterlik Şartnamelerinin 7.1.ğ. maddesine, yine Genel Müdürlüğünüzce daha önceki yıllarda KİK kapsamında bir çok defa yapılan Sayısallaştırma, Orman Kadastrosu ve Yenileme ihalelerinde de uygulandığı üzere ve örnek olarak 2018/316289 ihale kayıt numaralı "Ay_Kny_1 Grup Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması" ihalesinin Ön Yeterlik Şartnamesinde olduğu gibi, "6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur." maddesinin eklenmesi gerekmektedir.

 

Odamızdan alınan büro tescil belgesi ile isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten belgenin istenilmemesi durumunda; ihale ilanlarının 4.4.1 maddelerinde ve ön yeterlik ilanlarının 8.3. maddelerinde belirtilen "3083 sayılı kanun kapsamında yapılan arazi toplulaştırması harita mühendislik işleri" bu ihalelerde benzer iş olarak sayıldığından mütevelli; bugüne kadar arazi toplulaştırma işleri yapımla ilgili danışmanlık hizmeti olarak ihale edilmiş olup,  arazi toplulaştırma işlerinin başta ziraat ve inşaat mühendisliği olmak üzere büyük oranda Harita ve Kadastro Mühendisliği alanında faaliyet göstermeyen firmalar tarafından üstlenildiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu ihalelere bu firmaların katılabilmesinin ve doğrudan Harita ve Kadastro Mühendisliği uzmanlık ve yetki alanındaki işleri yapabilmelerinin önü açılacaktır.

 

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte yetkisi olmadığı halde diğer meslek gruplarına ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde iş yaptırılmasını gündeme getirmektedir.

 

Bu nedenlerle, isteklilerden Odamızdan alınacak büro tescil belgesinin aranması gerekmektedir.

 

Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur.

 

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

 

Kurumunuzca zeyilname yayımlanarak ihaleye çıkarılan ilanlarda ve ön yeterlik ilanlarında yukarıda belirtilen hata ve eksikliklerin yasal mevzuat çerçevesinde ivedilikle değerlendirerek giderilmesi ve tarafımıza bilgi verilmesi hususlarında,

 

Bilgi ve gereğini sunarız.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

        Orhan KASAP

      Yönetim Kurulu a.

         Genel Başkan

 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.