ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  31 Mayıs 2020, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

YAPI APLİKASYON PROJESİNİN PROJE MÜELLİFLİĞİ, UYGULANMASI VE FENNİ MESULİYETİ HK.

    Yayına Giriş Tarihi: 05.03.2019  Güncellenme Zamanı: 28.03.2019 15:14:46  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı   : 3/B15-416                                                                              05/03/2019

Konu : Yapı Aplikasyon Projesinin Proje 

        Müellifliği, Uygulanması Ve Fenni Mesuliyeti Hk.

 

 

Yapı ruhsatı vermeye yetkili ilgili idarelerin; yapı aplikasyon projelerini 03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve değişikliklerinde belirtilen içerikte düzenlenmesini sağlamadıkları, bu nedenle yapı aplikasyon projesinin proje müellifliğinin ve fenni mesuliyetinin üstlenilmesi konusunda uygulamada sıkıntılar yaşandığı, mimari proje ile yapı aplikasyon projesinin ortak bilgi ve veriler içermesinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 57`nci maddesinde belirtilmesine ve yapı aplikasyon projesinin mimari projeye uygun şekilde bütün katlarının ve bağımsız bölümlerinin çizilmesi gerekmesine rağmen uygulamada bazı belediyelerce yapı aplikasyon projesi müellifi serbest harita ve kadastro mühendisinden bu plan ve projelerin istenmediği, Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kalan yapılarda bazı yapı denetim kuruluşlarının yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyeti için serbest harita ve kadastro mühendislerinden hizmet satın almadığı ve bu nedenle sadece proje müellifinin sorumlu sayıldığı, yapı aplikasyon projesinin denetiminin yapılarak uygunluk görüşünün verilmediği ve aranılmadığı, yapı aplikasyon projesinin ruhsata esas yapı projeleri arasında müstakil bir proje olarak sayılmasına karşın yapı ruhsatında ve yapı kullanma izninde proje müellifi ve fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendislerinin isimlerinin açılmadığı, yapı kullanma izninde fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisinin imzasının aranmadığı, birçok yapının kotlandırılmasında sorunlar yaşandığı hususları gerek üyelerimizle yapılan toplantılarda veya üyelerimizin Oda Yönetim Kurulumuza doğrudan iletmesi üzerine gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden gelen proje müellifliği ve fenni mesuliyet üstlenen serbest harita ve kadastro mühendislerinin İmar Kanunu ve Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında tespit edilen aykırı işlemlerinden dolayı Odamız mevzuatına göre disiplin işlemi yapılmak üzere gönderilen yazılarından gözlemlenmektedir.

 

Yaşanan bu sorunların çözümü için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermeye yetkili olan İdarelerin bilgilendirilmesi, konulara açıklık getirilmesi ve çözüm üretilmesi için hem imar ve yapı denetim mevzuatı hem de tapu ve kadastro mevzuatı ile birlikte değerlendirilerek bir yazı yazılması ihtiyacını doğurmuştur.

 

Konu, Odamızca incelenerek, yapı sürecindeki harita ve kadastro mühendislik hizmetlerine ilişkin plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması ile bu plan ve projelerin ve aplikasyonun denetiminde izlenecek yol ve uyulması gereken kurallar yürürlükte olan imar, yapı denetimi, tapu ve kadastro mevzuatı hükümleri çerçevesinde aşağıda açıklanmıştır. Aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde plan ve projelerin hazırlanması ve denetiminin yapılması hususunda İdarenizce gösterilecek hassasiyetin bu sorunların ortadan kaldırılmasını ve bu işlemlerin Odamız üyelerince mevzuata uygun yapılmasını sağlayacaktır. Bunun sonucunda idarelerin verimliliği ile halkın idarelere, mühendis ve mimarlara olan güveni artacaktır. 

 

Bilindiği üzere; 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun kurulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

İmar Kanunu`nun "Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar" başlıklı 28`inci maddesinde İmar Kanunu kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetine ilişkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların yerine getirilmesinin; uzmanlık alanlarına uygun olarak 38`inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca aynı maddede müelliflerin ve uygulamada bulunan meslek mensuplarının, işlerini İmar Kanunu`na ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu olduğu da ifade edilmiştir.

 

İmar Kanunu`nun "Halihazır haritaların, imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve uygulanması:" başlıklı 38`inci maddesinin ikinci fıkrasında yapıların, mimari, statik ve her türlü plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar tarafından üstlenileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İmar Kanunu`na dayanılarak hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin "Yapı Projeleri" başlıklı 57. maddesinde yapı sahibi veya vekilince; aplikasyon krokisi, tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler, parsele ait imar durum belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümüne göre ilgili kanun, plan, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere;

 

• Mimari proje,

• Yapı aplikasyon projesi,

• Peyzaj projesi,

• Statik proje,

• Mekanik tesisat projesi,

• Elektrik tesisat projesinin

 

hazırlatılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı maddede yapı aplikasyon projesi "parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

 

Ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrasında imar planındaki kat adedine esas kot alınan noktaya ilişkin bilgilerin, bina derinliğinin, çıkma izdüşümleri ve yapı yaklaşma mesafelerinin, tabi zemin ve tesviye edilmiş zemine ilişkin kotların, bina ve yapı yükseklik ve kotlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 4`üncü maddesindeki tanımlara, imar planına ve tapu kayıtlarına uygun olarak hem mimari projede hem de yapı aplikasyon projesinde gösterilmesinin zorunlu olduğu da ifade edilmiştir.

 

Görüleceği üzere "Yapı Aplikasyon Projesi" yapı projeleri arasında bağımsız olarak tanımlanmış ve bu projenin içereceği bilgiler sayma suretiyle belirtilerek harita mühendisince hazırlanacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 57. maddesinin on sekizinci fıkrasında proje müellifliği üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Bununla birlikt 28/7/2008 tarihli ve 2008/14001 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan Tapu Planları Tüzüğü`nün 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bağımsız bölüm plânının "Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin konumlarını ve numaralarını ruhsatına, projelerine, vaziyet plânındaki ölçülerine ve teknik yöntemine uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösteren plân ve projesini," ve (h) bendinde vaziyet plânının "Parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, teknik alt yapıların, yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim plânındaki ölçülerine göre, kontrol noktalarına dayalı biçimde, teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde düzenlenen, kat irtifakına veya kat mülkiyetine esas konumlarını gösteren harita ve plânı," ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.

 

Tapu Planları Tüzüğü`nün yukarıda ilgili hükümleri uyarınca parselde inşa edilecek yapıların kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas teşkil edecek vaziyet planı ile bağımsız bölüm planlarının yapı ruhsatının alınması aşamasında yapı aplikasyon projesi kapsamında hazırlanması gerekmektedir. Çünkü bu plan ve projeler yapılacak yapıların mimari projesine uygun olarak hazırlanmış tapuya tescile esas tapu planlarıdır.

 

Vaziyet planlarının yapı yapılacak parselin aplikasyon krokisindeki koordinatlar esas alınarak ülke koordinat sistemine göre hazırlanmış parselin plankotesini de içeren kotlu mevcut durum haritasına ve yapı ruhsatına esas projeleri ile yerleşim plânındaki ölçülerine göre parsellerde inşa edilecek yapıların ve eklentilerinin, kontrol noktalarına dayalı biçimde, imar planındaki kat adedine esas kot alınan noktaya ilişkin bilgileri, bina derinliğini, çıkma izdüşümleri ve yapı yaklaşma mesafelerini, tabi zemin ve tesviye edilmiş zemine ilişkin kotları, bina ve yapı yükseklik ve kotlarını, bahçe tanzimi, açık otopark ve otopark girişlerini, yangın kaçışlarını, bina yaklaşım mesafe ve kotlarını, kuzey yönünü, parseldeki teknik altyapıyı gösterecek şekilde mimari vaziyet planına uygun olarak hazırlanması gerekir.

 

Kat planları bağımsız bölüm plânlarının ise mimari proje kat planları üzerinden sınırları belirlenerek kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmasına esas teşkil eden taşınmaz üzerine inşa edilecek yapı ve eklentilerin, bağımsız bölümlerin ülke koordinat sistemine göre konumlarını, kotlarını ve numaralarını ruhsatına, mimari projesine, vaziyet plânındaki ölçülerine uygun olarak çizilmesi gerekmektedir.

 

Görüldüğü üzere ilgili idarelerce "Yapı Aplikasyon Projesi"nin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Tapu Planları Tüzüğü`nde belirtilen içerikte istenmesi ve bu projenin müellifliğinin Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik bürosu (SHKMMB) sahibi veya ortağı serbest harita ve kadastro mühendisleri (SHKM) tarafından üstlenilmesi; yapı ruhsatının "Yapı Projeleri" kısmına proje müellifi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisleri (SHKM)`nin isminin yazılması İmar Kanunu, Tapu Planları Tüzüğü,  Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği gereği zorunludur.

 

İmar Kanunu`nun 28`inci maddesinin ikinci fıkrasında yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına denetimine ilişkin fenni mesuliyetin, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzmanlığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorunda olduğu, fenni mesul mimar ve mühendislerin uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, İmar Kanunu`na, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevli olduğu da açıkça belirtilmektedir.

 

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun`un 2. maddesinin birinci fıkrasında yapı denetim hizmetinin yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütüleceği belirtilerek aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasında sayılmıştır.

 

Bununla birlikte 05.02.2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendine bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan hâllerde, hizmet satın almak suretiyle teknik eleman görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlama ve yapı ile ilgili olarak binanın yapı aplikasyon projesine uygun şekilde aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planını içeren belgeyi temin etme, bu işlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair raporu iş bitirme tutanağına ekleme görevleri; yapı denetim kuruluşlarının yapım safhasındaki görevleri arasında sayılmıştır.

 

Yapı aplikasyon projesi de yapı projeleri arasında müstakil bir proje olarak sayıldığından bu projenin ve uygulanmasının fenni mesuliyetinin üstlenilmesi gerekmektedir. Yapı denetim hizmetlerinin yapı denetim kuruluşları tarafından yapı sahibi ile imzalanan sözleşme hükümlerine göre yürütüleceği hüküm altına alındığından yapı aplikasyon projesinin ve uygulanmasının denetiminin de yapı denetim kuruluşları tarafından üstlenilmesi gerektiği açıktır. Ancak, yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetinin üstlenilmesi konusu gerek yapı denetim kuruluşları ve idareler gerekse de bazı meslektaşlarımız tarafından yanlış yorumlanmakta yanlış yorumlandığı içinde yanlış uygulamalara sebebiyet verilmektedir. Bu konunun açıklığı kavuşturulması için konunun hem imar mevzuatı hem yapı denetim mevzuatı hem de tapu ve kadastro mevzuatı açısından incelenmesi gerekmektedir.

 

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun`un 1`inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yapı denetim kuruluşunun, bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi ifade ettiği; 3`üncü maddesinde bu kanunun uygulanmasında, yapı denetim kuruluşlarının imar mevzuatı uyarınca öngörülen fennî mesuliyeti ilgili idareye karşı üstleneceği; 12`inci maddesinin birinci fıkrasında Yapı denetimi Hakkında Kanun`da hüküm bulunmayan hallerde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin ilgili maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; Yapı Denetimi Hakkında Kanun`da hüküm bulunmadığı hallerde İmar Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanacağından yapı aplikasyon projesinin fenni mesuliyetinin üstlenilmesi konusunun İmar mevzuatına göre değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği`nin 57`nci maddesinin 18`inci fıkrasında yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Görüleceği üzere, yapı aplikasyon projesinin ve uygulamasının fenni mesuliyetinin Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu sahibi veya ortağı serbest harita ve kadastro mühendisi tarafından üstlenilmesi İmar Mevzuatı ve Yapı Denetim Mevzuatı gereği zorunludur.

 

Bu nedenle, yapı denetim kuruluşlarının ücretli olarak istihdam ettiği harita ve kadastro mühendislerine yapı aplikasyon projesinin ve uygulamasının fenni mesuliyetini üstlendirmesi mevzuata aykırıdır. Çünkü yapı aplikasyon projesinin ve uygulanmasının denetimi için imar mevzuatı hükümleri doğrultusunda Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürosu sahibi veya ortağı serbest harita ve kadastro mühendislerinden hizmet satın alarak yürütmesi yukarıda alıntılanan mevzuat hükümleri gereğince zorunludur.

 

Yapı aplikasyon projesinin mimari proje ile uyumlu bir şekilde gabariye kadar çizilmesi, yapı denetimli yapılarda yapı denetim kuruluşunca hizmet satın alınan fenni mesul SHKM tarafından kontrol edilip uygunluk görüşü verilmesi, projenin uygulanması ve denetiminin de gabariye kadar yapılması zorunludur. Bu nedenle proje müellifi serbest harita ve kadastro mühendisleri ile fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendislerinin sorumluluklarının yapı kullanma izni alınmasına kadar devam etmesi gerekmektedir.

 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği`nin "Kontrol İşleri" başlıklı dokuzuncu bölüm hükümlerine göre yapı aplikasyon proje müellifi ve uygulamacısı SHKM ile fenni mesul SHKM birlikte kontrol ölçülerini yaparlar.

 

Yapı kullanma iznine esas yapılan kontrol ölçü değerleri ve verileri ile yapı aplikasyon projesi verileri bir çizelgede karşılaştırılır. Ölçü değerleri ile yapı aplikasyon projesi verileri arasındaki farklar yanılma sınırları içerisinde kalıyorsa; yapı aplikasyon projesine, vaziyet planı ve bağımsız bölüm planlarına uygun şekilde aplike edildiğini gösteren, proje verileri, ölçü değerleri ve farklarını içeren çizelgeler ve bina/binaların yerleşim planlarına uygunluğunun kontrolüne ilişkin kesin ölçü krokisi (röperli kroki) düzenlenir ve birlikte imzalanır. Fenni mesul SHKM, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği`nin 5`inci maddesinin dördüncü fıkrasının (r) bendinde istenen binanın yapı aplikasyon projesine uygun şekilde yapıldığını gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planlarını içeren projesine uygunluk raporunu düzenleyip imzalar. Rapor iş bitirme tutanağına eklenmek ve ilgili idaresine sunulmak üzere yapı sahibine veya yapı denetim kuruluşuna teslim edilir.

 

3194 sayılı İmar Kanunu`nun 28. maddesinin beşinci fıkrasına göre fenni mesuller uzmanlık alanlarına göre yapı kullanma izin belgesini imzalamak zorunda olduğundan fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisi tarafından yapı kullanma izin belgesinde yer alan "Yapı Denetimi" bölümünün imzalanması zorunludur.

 

Yazımızın başından beri değinilen mevzuat hükümleri uyarınca yapı süreci boyunca yapılan serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerinin:

 

• Yapı aplikasyon projesinin mimari proje ve diğer mühendislik projeleriyle uyumlu olarak hazırlanması ve proje müellifliğinin Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları sahibi veya ortağı serbest harita ve kadastro mühendisleri tarafından üstlenilmesi,

• Parselde inşa edilecek yapıların kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas teşkil edecek vaziyet planı ile bağımsız bölüm planlarının yapı ruhsatının alınması aşamasında yapı aplikasyon projesi kapsamında hazırlanması,

• Yapı aplikasyon projesinin yapı denetim kuruluşları tarafından hizmet satın alınan Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları sahibi veya ortağı fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisleri tarafından denetlenmesi ve uygunluk görüşünün idareye sunulmak üzere yapı denetim kuruluşlarına verilmesi,

• Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına giren Yapı Ruhsatının "Yapı Projeleri" kısmına proje müellifi serbest harita ve kadastro mühendisinin; "Yapı Denetimi" kısmına ise yapı denetim kuruluşu tarafından hizmet satın alınan fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisinin isminin yazılması,

• Yapı aplikasyon projesinin gabariye kadar uygulanmasının (aplikasyonunun) proje ve müellifi ve uygulamacısı serbest harita ve kadastro mühendisi tarafından; uygulanmasının denetiminin ise yapı denetim kuruluşunun hizmet satın aldığı fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisi tarafından yapılması,

• Yapı denetim kuruluşu tarafından hizmet satın alınan fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisince binanın yapı aplikasyon projesine uygun şekilde yapıldığını gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planlarını içeren uygunluk raporunu düzenlenmesi ve imzalanarak iş bitirme tutanağına eklenmek ve ilgili idaresine sunulmak üzere yapı sahibine veya yapı denetim kuruluşuna teslim edilmesi,

• Yapı Kullanma İzin Belgesinin "Yapı Denetimi" kısmına fenni mesul serbest harita ve kadastro mühendisinin ismi yazılarak imzalanmasının sağlanması

 

halinde yapı aplikasyon projesi hem imar mevzuatında istenen bilimsel ve teknik içerikte hazırlanmış olacak hem de ülkemiz düzeyinde bir standarda kavuşturularak bilgi sistemlerine güncel ve güvenilir veri akışı sağlanacaktır. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yerel yönetimler, merkezi idareler için (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) başlattığı ve başlatmak üzere olduğu projelerin uygulanmasında temel altlıklardan birini oluşturacaktır. Ayrıca proje ve uygulama işlemlerinin teknik ve hukuki bir standarda kavuşturulması ile yerel yönetimlere yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni için başvuran kişi ve kuruluşların işlemleri daha kısa zamanda sonuçlandırılabilecek, idarelerimizin verimliliği de artmış olacaktır.

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

   Orhan KASAP

Yönetim Kurulu a.

   Genel Başkan

 

 

DAĞITIM :

Gereği : - Büyükşehir Belediyeleri

  - Büyükşehir Belediyesine Bağlı İlçe Belediyeleri

  - İl Belediyeleri

  - İl Özel İdareleri

  - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri

Bilgi : - Şube ve Merkeze Bağlı Temsilcilikler

  - İl ve Temsilcilikleri

  - Mesleki Denetim Görevlileri

 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.