ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  04 Haziran 2020, Perşembe

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ BİRİM FİYAT CETVELİ HK.

    Yayına Giriş Tarihi: 21.02.2019  Güncellenme Zamanı: 28.03.2019 18:09:09  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Sayı   : 1/K-358                                                                              21/02/2019

Konu : Orman Mühendisleri Odası Asgari

        Birim Fiyat Cetveli Hk.

 

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANLIĞI`NA

ANKARA

 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası; Anayasa`nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak her zaman meslek alanlarının, meslek disiplinlerinin ve kamusal yararının gözetilmesini amaçlamış, bu amaçla da her türlü hukuksal, yazılı ve sözlü girişimlerde bulunarak gerek meslek gerek kamu yararı için gereken işlemleri yapmıştır. Bu girişimlerde bulunurken de kendi meslek alanını koruma gayesinde olan bir meslek kuruluşu olarak diğer meslek kuruluşlarının da aynı gayede olduğunun bilinci ile başka meslek alanlarına müdahale etmemiş ve bu tarz her türlü müdahalenin karşısında olmuştur.

 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

 

Üyelerimizden ve Şubelerimizden gelen bildirimler üzerine web sitenizde 13.02.2019 tarihinde yayımlanan "2019 Yılı Ücret Tarifesinde Değişiklik" konulu duyurunuzda Yönetim Kurulunuzun 26.12.2018 tarihli ve 78/3 sayılı kararıyla 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2019 Yılı Asgari Ücret Tarifesi yayınladığınız öğrenilmiştir.

 

Odanızca yayımlanan "01/01/2019-31/12/2019 Arasında Uygulanmak Üzere, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi"nde;

 

 

MESLEKİ POZ NO

 

 

YAPILACAK ORMAN MÜHENDİSLİĞİ MESLEKİ FAALİYETLERİNİN

 

ÇALIŞMA ALANLARI YÖNETMELİĞİ

(R.GAZ. 10.10.200)

 

 

Yapılacak İşler No

 

 

YAPILACAK MÜHENDİSLİK İŞİNİN TEKNİK ADI

Mesleki Fal.

Md. No.

Mes. Haklar

Md. No.

 

29

 

37

 

17

Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar ıslah, mera ıslahı, yeşil kuşak, Çok amaçlı proje, Entegre havza projesi vb. Projelere ilişkin orto foto harita üretimi

29

84

11

Özel ağaçlandırma müracaat dosyası ve koordinat özet çizelgesi hazırlanması

42

103

03

Mesire yerlerindeki ormanlık alanların uygun ölçekli haritalarının yapılması

49

84

02

3116 sayılı Kanuna göre Orman sınırları aplikasyonu

49

84

03

6831 sayılı Kanuna göre Orman sınırları aplikasyonu

51

84

02

Parsel krokileri Orman sınırları işlenmiş (Koordinatlı)

51

84

03

Tescil Engeli Bulunan Orman Kadastro Dosyalarının Tescile Hazır Hale Getirilmesi

 

 

51

 

 

84

 

 

04

Orman sınırlarının dışında olup, orman vasfı ile tahsisi alınan tapulu Hazine taşınmazının orman kadastro paftalarına işlenerek alanlar cetvelinin düzenlenmesi

 

51

 

84

 

05

Orman Kadastro çalışmalarında orman sınırlandırma işi dışındaki diğer iş ve işlemlerin yapılması

 

işlerinin Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büro ve Şirketleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

 

30/4/2018 tarihli ve 208/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği"nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4. maddesinde "Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, yetki ve sorumluluk kanuni yetkiye haiz bir Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (j) bendi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik esas alınır." belirtildiği üzere Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yetki ve sorumluluk alanındadır.

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak çıkartılan ve 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik‘te herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları yapımı, tescile konu olan harita ve planların yapımı, konum belirlemeleri ve her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yükümlenecek müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

 

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 5. maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, kadastral haritalar, tescile konu olan harita ve planların yapımı, konum belirlemeleri, her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulanması işleri, ortofoto görüntü ve ortofoto harita üretimi işlerinin harita kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili serbest harita kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

 

Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve gerekse 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer kanun ve yönetmelikler gereği mühendislik-mimarlık hizmetlerinin üretilmesinde yetkili, sorumlu ve müellif; ilgili meslek odasına üye meslek adamıdır.

 

Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddeleri ve yayınladığınız asgari ücret tarifesi birlikte değerlendirildiğinde söz konusu hizmetlerin Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmetleri kapsamında olduğu ve Odamıza kayıtlı Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları tarafından yapılması gerektiği açıktır.

 

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

 

Odanızca yayımlanan, "01/01/2019-31/12/2019 Arasında Uygulanmak Üzere, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi"ndeki Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yetki ve sorumluluğuna giren yukarıda belirtilen iş kalemlerinin asgari ücret tarifenizden çıkarılması ve tarafımıza bilgi verilmesi, aksi takdirde hukuki sürecin başlatılacağı hususunda,

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

       Orhan KASAP

      Yönetim Kurulu a.

        Genel Başkan 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.