ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  31 Mayıs 2020, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ) TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞININ 2019/234070 VE 2019/234083 KAYIT NUMARALI İHALELERİ HK.

    Yayına Giriş Tarihi: 28.05.2019  Güncellenme Zamanı: 21.01.2020 11:08:39  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

"Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı" İhalesi ve "Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı" İhalesi

Sayı : 3/B15-884                                                                                                       28/05/2019

Konu : 2019/234070 Ve 2019/234083 İhale
           Kayıt Numaralı İhaleleriniz Hk.

 

 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. (BOTAŞ)
TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

 

İdarenizce, Kamu İhale Kurumunun 2019/234070 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında "Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı"; 2019/234083 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında "Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı" işlerinin ihale edileceği bildirilmiştir.

 

İhalenin geçmiş tarihlerde yapılan Arazi-Etüt, Harita ve Kamulaştırma Mühendislik işleri ihalelerinden farklı olduğu, farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren birçok iş kaleminin tek pakette toplandığı ve geçmişte idarenize yapılan mühendislik işlerinin benzer iş kapsamına alınmadığı görülmektedir.

 

İhalelere ilişkin özel teknik şartnameler incelendiğinde, "1.1. YÜKLENİCİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYET VE İŞLER" başlıklı maddede ihale kapsamında yapılacak hizmetler;

1.1.1. Ön Mühendislik ve Tasarım

• Verilen referans standartlar, yönetmelik, teknik şartnameler ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar ile ulusal ve uluslararası mühendislik uygulamaları baz alınarak genel bir literatür çalışmasının yapılarak yapılan çalışmalara atıfta bulunulması ve boru hattı tasarımının bu doğrultuda yapılması,
• Hidrolik hesaplamaların yapılarak boru hattı çapının, malzeme sınıfının ve boru et kalınlıklarının belirlenmesi,
• Güzergah seçim kriterleri ile boru hattı yapım tekniğine uygun olarak ön güzergahın belirlenmesi ve kesin güzergahın belirlenmesine yönelik topografik, jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması ve Kamu Kurum ve Kuruluş görüşlerinin alınması,
• Güzergah seçimi amacıyla edinilen coğrafi verilerin, projenin başından itibaren, ön güzergah raporu ile birlikte teslim edilmesi, şartnamede yer alan gerekli formata uygun şekilde hazırlanarak İdare ile birlikte takibinin sağlanması, yeni verilerin sisteme eklenmesi ve tüm mekansal bilgi üretiminin bu veritabanına bağlı kalınarak
gerçekleştirilmesi,

• İdare tarafından oluşturulan, proje veritabanına ait kavramsal tasarım dokümanlarına (UML diyagramları, Ek-5, bağlı kalınması,
• İş sürecinde üretilen ve toplanan orijinal ham verilerin İdare tarafından hazırlanan EK-5`e uygun olarak depolanması ve İdareye sunulması,
• Teslim edilecek verilerin BOTAŞ CBS veritabanına çevrimiçi olarak girişinin yapılması, bu giriş işleminin çevrimiçi olarak yapılamaması durumunda İdarenin belirleyeceği yöntemle teslim edilmesi,
• Sabit tesis yerlerinin belirlenmesi ve detay tasarıma esas olacak gerekli ön etüdlerin yapılması (harita, jeoloji ve jeoteknik, inşaat, elektrik vb.)
• Erişim yolları güzergahlarının belirlenmesi ve ön etüdlerin yapılması
• Standartlar, Kamu kurum ve Kuruluş görüşleri ile Jeolojik Etüt Raporu doğrultusunda özel geçişlerin ve geçiş metodolojisinin belirlenmesi,
• Belirlenen güzergahın yer kontrol noktalarının, şeritvari halihazır haritasının, özel geçiş haritalarının (plankotelerin), profil ölçülerinin yapılması ve güzergah uzunluğunun bulunması,
• Detay tasarıma esas olacak genel P&ID hazırlanması
• Enerji Nakil Hattı yapımına yönelik ön etüd ve çalışmaların yapılması

1.1.2. Detay Mühendislik, İzin ve Protokoller

• Kritik özel geçiş projeleri ile ilgili gerekli hesaplamaların (kazısız geçiş ve açık geçiş hesapları, suyun kaldırma etkisi ile ilgili hesaplamalar, beton zarf-beton ağırlık hesaplamaları vb.uygulanacak tüm inşai önlemler ile ilgili hesaplamalar) yapılarak detay çizimlerinin oluşturulması, Fay hattı geçişleri için detay çizimlerin oluşturulması,
• Diğer geçişler için tipik çizimlerin oluşturulması,
• Geçiş yöntemleri de göz önünde bulundurularak boru et kalınlıklarının netleştirilmesi ve toplam boru metrajının belirlenmesi,
• 1/25.000 ölçekli güzergah haritasının yapıma yönelik (İnşaat, Mekanik, Elektrik, Katodik Koruma vb) detayların da işlendiği, 1/5.000 ölçekli plan-profillerin (Aligment-sheet) ve özel geçiş projelerinin yapılması,
• Güzergah paftalarına gömülü boru kotu, sıcak ve soğuk bükümler, someler vb. bilgileri içerecek şekilde boru profilinin de işlenmesi,
• Boru eksen aplikasyonunun yapılması,
• Sabit tesislere erişim yolları projelerinin hazırlanması,
• Sabit tesislere ait stress hesaplarının yapılması,
• Boru hattı ve sabit tesislere ait; yerleşim, borulama, inşaat, mekanik, elektrik enstrumantasyon, katodik koruma disiplinlerine ait gerekli hesap raporlarının, uygulama projelerinin ve P&ID lerinin hazırlanması faaliyetleri,
• Sabit tesislere yönelik Enerji Nakil Hatlarının detay projelerinin yapılması ve Elektrik Dağıtım Şirketine onaylatılması,
• Yaklaşık maliyete temel teşkil edecek keşif özetlerinin, metraj tablosunun ve malzeme listelerinin hazırlanması,
• Tüm malzeme ve ekipmanlar için veri sayfalarının (data sheet) hazırlanması,
• Yapıma yönelik izinlerin alınması ve protokollerin imzalanması için ilgili kurumların talep ettiği tüm dokümantasyonun sağlanması,
• Belirlenen güzergâhın, sabit tesislerin, sabit tesislere erişim yollarının, Enerji Nakil Hatları ve Katodik Koruma kamulaştırma haritaları ile dosyalarının hazırlanması, müştemilat tespiti ve bunların ilgili idarelerden gerekli onaylarının alınması,
• Orman izin irtifak dosyalarının, toprak koruma projelerinin ve mera dönüşüm projelerinin hazırlanması,
Yüklenici, yukarıda ifade edilen işlerin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bir etüt planı düzenleyecek ve uygulayacaktır. Bu plan ön tasarım, detaylı tasarım, yapım, izinler ve boru hattının ve ilgili tesislerin tamamlanması için gerekli tüm etüt faaliyetlerini içerecektir.

...

İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Teknik Şartnameler ve Teknik Şartname Ekleri ile Resimler ve Haritalar İşin Tanımı ile beraber okunacaktır.
Hat güzergahı ve uzunluğu, kamulaştırma genişliği ve sabit tesis yerlerinde veya sayılarında meydana gelebilecek değişiklikler doğrultusunda, yapılması gerekli tüm çalışmaları ve gerekli düzeltmeleri yapmak Yüklenici sorumluğunda olacak ve yapılan işler anahtar teslimi götürü bedel teklif fiyatı içinde kabul edilecektir. Şartnamede belirtilen boru çapının değişmesi durumunda, Yüklenici nihai boru çapına göre tüm dokümanları hazırlamakla yükümlüdür.

..." şeklinde açıklanmıştır.

 

30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği"nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4. maddesinde "Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, yetki ve sorumluluk kanuni yetkiye haiz bir Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (j) bendi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik esas alınır."  denilmektedir.

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak çıkartılan ve 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik`in 2. maddesinde de Yönetmeliğin genel bütçeye dâhil idareler, katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılacak; herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, etüt ve işletme haritaları, konum belirleme, yer kontrol noktalarının tesisi, plankote, tescile konu olan harita ve planların yapımı ve her türlü projelerin araziye uygulama işlerini yükümlenecek müellif kuruluşlarında aranacak ehliyet ve yeterlilik ile ilgili işlemleri kapsadığı belirtilmiştir.

 

27.08.2008 tarih ve 26980 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Tapu Planları Tüzüğü"nün 3. maddesinde değişiklik işlemleri tanımlanıp, 4. maddesinde Tapu planlarının içeriği belirtildikten sonra, 9. maddesinde, değişiklik işlemlerinin, ilgilisinin talebine bağlı olarak, işlem çeşitlerine göre özel hükümleri gereğince yetki ve sorumlulukları belirlenmiş olan kadastro müdürlüğü, yetkili kuruluşlar veya lisanslı bürolar ya da serbest mühendis tarafından yapılacağı kurala bağlanmıştır.

 

Yukarıdan beri aktarıldığı üzere, yukarıda belirtilen kuruluşların yine yukarıda belirtilen harita ve kadastro mühendisliği hizmet alanında bir işi ancak yasal yetkiyi haiz harita ve kadastro mühendisine ürettirmesi, anılan işlerin özel sektöre ürettirilmesi durumunda ise 3194 sayılı Kanun`un 44/j maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik hükümleri uyarınca müelliflik suretiyle ürettirileceği/yaptırılacağı anlaşılmaktadır.

 

Odamızca hazırlanan ve yürürlüğe konulan 11.03.2006 tarih ve 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nde ise serbest çalışan, harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmeti üreten kişi ve kuruluşların mesleki etkinliklerini sürdürme koşul ve kuralları belirlenmiştir.

 

Anılan Yönetmelik‘in "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 4. maddesinde; Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi(SHKM)‘nin 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri(SHKMMH)‘nden birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO`ya onaylatmış Harita ve Kadastro Mühendislerini; SHKMMH`nin yalnızca SHKM`nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini; Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları (SHKMMB)`nın SHKMMH yapmak üzere HKMO`ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklık gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosunu ifade ettiği açıkça belirtilmiş olup, 5. maddesinde Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürolarının yapacağı ve organize edeceği işler; 6. maddesinde SHKMMB`nin tescili için gerekli koşullar ve belgelendirmenin nasıl yapılacağı; 8. maddesinde de şirketlerde Harita ve Kadastro Mühendislerinin hisse sahibi olma koşulları hüküm altına alınmıştır. Yönetmeliğin 5. maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, etüt ve işletme haritalarının yapımı, yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı, tescile konu olan harita ve planların yapımı, plankote, konum belirlemeleri, yeraltı ve teknik altyapı tesis ölçmeleri, her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları ve bilgi sistemleri işlerinin harita kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili serbest harita kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

 

Özel teknik şartname ve yukarıda belirtilen yönetmelik maddeleri birlikte değerlendirildiğinde "belirlenen güzergahın yer kontrol noktalarının, şeritvari halihazır haritasının, özel geçiş haritalarının (plankotelerin), profil ölçülerinin yapılması ve güzergah uzunluğunun bulunması, sabit tesis yerlerinin belirlenmesi ve detay tasarıma esas olacak gerekli ön etüdlerin yapılması (harita, jeoloji ve jeoteknik, inşaat, elektrik vb.), boru eksen aplikasyonunun yapılması, belirlenen güzergâhın, sabit tesislerin, sabit tesislere erişim yollarının, Enerji Nakil Hatları ve Katodik Koruma kamulaştırma haritaları ile dosyalarının hazırlanması, müştemilat tespiti ve bunların ilgili idarelerden gerekli onaylarının alınması," işleri ile diğer iş kalemleri kapsamında kalan bazı işlerin Harita ve Kadastro Mühendislik Hizmeti olduğu, diğer hizmetlerin inşaat,  makine, elektrik, orman, jeoloji vb. mühendislik hizmetleri arasında yer aldığı açıktır. Görüleceği üzere, ihale konusu hizmetler, yetki ve sorumlulukları yönünden farklı meslek disiplinlerini ilgilendiren hizmetlerdir.

 

İhale kapsamında yapılacak ve yukarıda belirtilen harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Yönetmeliği gereğince Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürolarına yaptırılması zorunludur.
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun 14 üncü maddesi; "Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. ..." şeklindedir.

 

Bu nedenlerle söz konusu hizmetlerin; konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması veya harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin resmi alt yüklenici olarak Odamıza tescilli serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarına yaptırılmasının sağlanması gerekmektedir.

 

Ancak İdarenizin hazırladığı ihale ilanlarının 4.7. maddesinde "Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez." ve idari şartnamelerin 17. maddesinde "Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez." denilerek, konsorsiyumların ihalelere katılımı engellenmekte, ihale konusu hizmetler farklı meslek disiplinlerini ilgilendirmesine karşın tek bir iş kapsamında ihale edilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.3.1.2 maddesinde belirtilen ve kabul edilen benzer işler;
• Planlama Aşaması Mühendislik Tasarımı (FEED)
• Detay Mühendislik
• Mühendislik, Satınalma ve Yapım Yönetimi

işlerinden herhangi birini yapmış olmak şeklinde belirtilmiştir.

 

Belirtilen benzer iş kapsamına göre geçmiş tarihte BOTAŞ tarafından yaptırılan Arazi - Etüt, Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşleri benzer iş olarak sayılmamıştır. Bu durum rekabeti kısıtlayıcı bir ihale ortamının oluşmasına, ihaleye sadece uluslararası proje deneyimi olan az sayıda yerli firmanın ve yabancı firmaların katılabilmelerine olanak tanıyacak, geçmiş yıllarda BOTAŞ`a mühendislik hizmeti üreten ve fiiliyattaki yaklaşık 15 bin KM BOTAŞ boru hatları-nın ülkemize kazandırılmasında önemli hizmet ve katma değerleri olan yerli firmaların ihaleye katılımını kısıtlayacak ve burada oluşan bilgi, birikim ve deneyimin de yok sayılmasına yol açacaktır.

 

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak yerine getirmektedir.

 

Meslek disiplinimiz ile ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararı için doğru işletilmesi adına yukarıda belirtilen nedenlerle;
İdarenizce zeyilname yayımlanması için gerekli süre kalmadığından 2019/234070 ihale kayıt numarası ile yayımlanan "Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı"; 2019/234083 ihale kayıt numarası ile yayımlanan "Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Etüt ve Detay Mühendislik İşi Hizmet Alımı" ihalelerin iptal edilmesi, öncelikle geçmişte BOTAŞ tarafından yaptırılan Arazi - Etüt, Harita ve Kamulaştırma Mühendislik İşlerinin benzer iş sayılması,  ihale kapsamındaki işlerin uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı veya konsorsiyumların katılabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi, konsorsiyum yapılamaması ve Odamıza kayıtlı bir Harita Mühendislik firması dışında farklı meslek disiplinlerine bağlı bir firmanın ihaleyi yüklenimine alması durumunda ihale kapsamındaki harita ve kadastro mühendislik hizmetlerinin idarenin onaylayacağı serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik büroları tarafından resmi alt yüklenici olarak üstlenilmesinin zorunlu tutulması şeklinde ihale dokümanlarında gerekli düzenlemelerin yapılarak işlerin yeniden ihale edilmesi ve yapılan düzenlemelerle ilgili tarafımıza bilgi verilmesi hususlarında

 

Gereği için bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.
 


 
  Orhan KASAP
Yönetim Kurulu a.
  Genel Başkan

 

 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.