ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  29 Mayıs 2020, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/676379 İHALE KAYIT NUMARALI İHALESİ HK.

    Yayına Giriş Tarihi: 31.12.2019  Güncellenme Zamanı: 21.01.2020 11:05:58  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

"Manisa Kırkağaç AT ve TİGH (OTOYOL) İkmali" İhalesi

Sayı : 3/B15-2058                                                                                                            31/12/2019
Konu : İhale hk.

 


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur.

 

Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

 

Kurumunuzca 2019/676379 ihale kayıt numarasıyla yayımlanan ihale ilanında; "Manisa Kırkağaç AT ve TİGH (OTOYOL) İkmali" işinin ihale edileceği bildirilmiştir.

 

Birim fiyat tarifleriniz incelendiğinde; anılan hizmetlerin içerisinde bulunan

• Mülakatların değerlendirilip, parselasyon planının yapılması,
• Planlama sonucu oluşan parsellere ait listelerin tanzimi, Parselasyon planlamasının bilgi-sayarda çizimi ve ahşap kazıkla araziye aplike edilmesi,
• Kesinleşen Arazi Toplulaştırması Projesi Sonrası Yeni Parsellerin Arazi Sahiplerine Tes-lim Edilmesi, Blok ve Parsel Köşe Noktalarının Aplikasyonu, Ayırma Çapı Varsa Dos-yasının Hazırlanması, Teknik Dosyanın Kadastro Kontrolü ve Tapuda Tescil İşlemleri, Yeni Tapu Senetlerinin Düzenlenmesi,

işlerinin HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu,

• Kazı Yol Platformu Oluşturmak İçin Her Türlü Kazı Yapılması,
• Alt Temel Dolgusunun Yapılması,
• Stabilize Üst Dolgusunun Yapılması,
• 400 mm Anma Çapında Koruge Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi,
• Eski Parsel Sınırlarının Düzeltilmesi (Anların Kaldırılması),

işlerinin ise farklı mühendislik hizmetleri olduğu tartışmasızdır.

 

04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4`üncü maddesinde yapım işleri "Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,… ifade eder." şeklinde tanımlanmış, yine aynı kanunun 48`inci maddesinde ise mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetlerin danışmanlık hizmet sunucularından alınacağı ifade edilmiştir.

 

Aynı Kanunun 5`inci maddesinde aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin birarada ihale edilemeyeceği, 62`nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı, arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartının, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır.

 

İhale ilanı, idari şartname, teknik şartname ve ek özel teknik şartnameniz incelendiğinde arazi toplulaştırmasının proje yapım işi olduğu, diğer hizmetlerin ise sulama yapımı işi olduğu, arazi toplulaştırması işinin mülkiyete konu bir iş olduğu ve mülkiyet işlemleri tamamlanmadan yapım işlerinin ihale edilemeyeceği ve aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı açıktır.

 

Danışmalık hizmet alımı olarak ihale edilmesi gereken arazi toplulaştırma işleri ile yapım işi olarak ihale edilmesi gereken sulama yapımı işlerinin bir arada ihale edilmesi 4734 sayılı Kanun`un 5`inci maddesine ve 62`nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırıdır.

 

Arazi toplulaştırma işleriyle sulama yapımı işlerinin bir arada ihale edilmesi, 4734 sayılı Kanuna aykırı olmakla birlikte bir meslek gurubuna ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde ayrıcalık tanınmasını gündeme getirmektedir. Kamu Kurum/Kuruluşları kuruluş yasalarıyla kendilerine verilen görev ve yetki alanlarındaki çalışmalarını yürütürken tartışmalara meydan verebilecek davranışlardan kaçınarak bilimsel, teknik ve yasa ile yönetmelik hükümlerine uygun biçimde hareket etmeleri bir zorunluluktur. Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; Kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde suç duyurusunda bulunarak yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

 

Ayrıca 6200 Sayılı "Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun"unda,  Arazi toplulaştırması ve Tarım İçi Geliştirme Hizmetleri  DSİ`ye devredilirken 3 adet Daire Başkanlığı kurulduğundan bu husus gözeterek toplulaştırma iş ve işlemlerinin farklı meslek disiplinlerini ilgilendirdiğinden sulama projelerinden ayrı olarak ihale edilmesinde kamu yararı bulunduğu açıktır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, söz konusu ihalenin iptal edilerek, arazi toplulaştırma işleri ile sulama yapımı işlerinin ayrı ayrı olarak yeniden ihale edilmesi, bu mümkün olamıyor ise işlerin proje ve yapım işleri olarak ayrılması ve konsorsiyum olarak yapılması yönünde zeyilname yayınlanması ve tarafımıza bilgi verilmesi hususlarında,

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Orhan KASAP
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.