ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  29 Mayıs 2020, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞININ 2019/621638 İHALE KAYIT NUMARALI İHALESİ HK.

    Yayına Giriş Tarihi: 16.01.2020  Güncellenme Zamanı: 16.01.2020 10:07:47  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

“Yaklaşık 5000 Ha Büyüklüğündeki Alanda Fotogrametrik Halihazır Haritaların Hazırlanması, 1/5000 Ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Hazırlanması” İhalesi

 

 

 

Sayı         : 3/B15-161                    15/01/2020

 

Konu : 2019/621638 İhale Kayıt Numaralı İhaleniz Hk.

 

 

 

AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

AĞRI

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, Anayasamızın 135. maddesi ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu çerçevesinde kurulan, kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşudur. Yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde, meslek disiplinimizle ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararına izlenmesi, üyelerimizin bu süreç içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinin takibinin yapılması Odamızın zorunlu görevleri arasındadır.

 

Belediyenizce, Kamu İhale Kurumunun 2019/621638 ihale kayıt numarası ile yayımlanan ihale ilanında "Yaklaşık 5000 Ha Büyüklüğündeki alanda Fotogrametrik Halihazır Haritaların Hazırlanması, 1/5000 Ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Hazırlanması" işinin ihale edileceği bildirilmiştir.

 

İhalenize ilişkin dökümanlar incelendiğinde; Danışmanlık Hizmeti Alımına Ait Sözleşme Tasarısı`nda 13. maddede yer alan "Ödeme yeri ve şartları"  başlığı altında işe ait hakediş cetveli Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı ve İmar Planlarının Hazırlanması olarak iki etaba ayrılmıştır. 450 günlük iş süresinin 300 gününün "Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı"na ayrıldığı 150 gününün "İmar Planlarının Hazırlanması"na ayrıldığı ayrıca ihale bedelinin %50‘sinin de Harita Mühendislik Hizmetlerinin oluşturduğu görülmektedir.

 

İhale ilanının "Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler" başlıklı 4.3.2. maddesinde Anahtar Teknik Personel "A Grubu Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı veya Kent Plancısı (Proje Koordinatörü) ve Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı veya Kent Plancısı (CBS Uzmanı)" olarak tanımlanmıştır. 

 

Ayrıca ihale ilanınızın 4.4. maddesi incelendiğinde bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler "4.4.1.Tek Sözleşme Kapsamında kent bütününe yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve/veya 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlamış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir" şeklinde ifade edilmiştir.

 

Ayrıca ihale ilanınızın 4.1.1.3 maddesinde ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler arasında "İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge: İsteklilerin (İş Ortaklıklarında tüm ortakların) TMMOB Şehir Plancıları Odası‘na kayıtlı olunduğuna ilişkin Büro Tescil Belgesi sunması zorunludur." şeklinde ifade edilmiştir.

 

30/4/2018 tarihli ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği"nin "Yetki ve sorumluluk" başlıklı 4. maddesinde "Büyük ölçekli harita ve harita bilgisinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerce üretilmesi veya ürettirilmesi durumlarında, yetki ve sorumluluk kanuni yetkiye haiz bir Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri, Harita ve Kadastro mühendisi tarafından üstlenilir. Haritaların özel sektöre ürettirilmesi durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (j) bendi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik esas alınır." denilmektedir.

 

Bununla birlikte, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılan 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44`üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak çıkartılan ve 11.10.1993 tarih ve 21725 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik`te herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı işlemlerinde müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri olduğu belirtilmektedir.

 

11 Mart 2006 tarihli 26105 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin 5. Maddesinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı, kadastral haritalar, kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri, tescile konu olan harita ve planların yapımı, kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları işleri harita kadastro mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile ilgili serbest harita kadastro mühendislerinin yapacağı ve organize edeceği işler arasında olduğu belirtilmiştir.

 

İhale kapsamında üretimi istenen "Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı" nın yetki ve sorumluluğu HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ kapsamında olduğu tartışmasızdır.

 

Ancak Belediyenizin hazırladığı idari şartnamenin 16. Maddesinde "Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez." denilerek, konsorsiyumların ihalelere katılımı engellenmekte, ihale konusu hizmetler farklı meslek disiplinlerini ilgilendirmesine karşın tek bir iş kapsamında ihale edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun 14 üncü maddesi; "Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. ..." şeklindedir.

 

Bu nedenlerle söz konusu hizmetlerin; konsorsiyum şeklinde ya da uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı ihaleye çıkarılarak yaptırılması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede yer alan "Fotogrametrik Halihazır Harita Yapımı"  işinin toplam hakedişin %50`sini oluşturması ve iş süresinin "İmar Planı Yapımı" işinden iki katı kadar fazla olmasına rağmen; ihale kapsamında istenilen teknik personel kadrosunda Harita, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri mühendisi bulunmamaktadır. Ayrıca ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işlerin sadece "İmar Planı Yapımı "olması yeterli görülmekteyken "Halihazır Harita Yapımı" söz konusu ihale için iş bitirme olarak istenilmemiştir.

 

Böyle bir yaklaşım, ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmakla birlikte yetkisi olmadığı halde diğer meslek gruplarına ya da isteklilere hukuka aykırı bir şekilde iş yaptırılmasını gündeme getirmektedir.

 

Bu durum da 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen idarenizce yapılacak ihalelerde sağlamakla yükümlü olduğunuz saydamlık, rekabet ve eşit muamele ilkelerine de aykırıdır.

 

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun 13. maddesinde bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânlarının, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce Kamu İhale Bülteninde en az bir defa yayımlanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Söz konusu ihalenin ön yeterlik ilanının 07.01.2020 tarihinde yayımlandığı, ihale dokümanında da son başvuru tarihinin 16.01.2020 olarak belirlendiği görülmektedir. Ön yeterlik ilan tarihi ile son başvuru tarihi arasında 9 (dokuz) günlük süre bulunması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun 13. maddesine aykırıdır. Bu nedenle de ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Odamız meslek disiplinimizle ilgili hizmetlerde; kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli tüm katkıların verilmesi ve sürecin izlenmesini kamu görevi olarak görmektedir. Gelişen sürece ilişkin kamuoyunu, üyelerimizi ve ilgili birimleri bilgilendirmek, gerektiğinde yargı sürecine başvurmak kamusal görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaktadır. 

 

Meslek disiplinimiz ile ilgili mühendislik hizmetlerinin ülkemiz ve kamu yararı için doğru işletilmesi adına yukarıda belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu`nun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmadığından ve ihale dokümanları eksik düzenlendiğinden öncelikle 2019/621638 ihale kayıt numarası ile yayımladığınız "Yaklaşık 5000 Ha Büyüklüğündeki alanda Fotogrametrik Halihazır Haritaların Hazırlanması, 1/5000 Ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Hazırlanması" ihalesinin iptal edilmesi, "Fotogrametrik Halihazır Haritaların Hazırlanması" ve "1/5000 Ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon-İlave Uygulama İmar Planı Hazırlanması" işlerinin ayrı ayrı ihale edilmesi veya birlikte ihale edilmesi halinde de ihaleye konsorsiyumların katılabilmesinin sağlanması, ihale dokümanlarında; "Halihazır Harita Yapımı" ile ilgili iş bitirme belgelerinin istenmesi, teknik personel kadrosunda Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri mühendislerinin yer alması, isteklilerden Şehir Plancıları Odasından alınan büro tescil belgesiyle birlikte Odamızdan alınacak büro tescil belgesinin de istenilmesi hususlarına yer verilmesi gerekmektedir. 

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

 

 

    OrhanKASAP

 Yönetim Kurulu a.

    Genel Başkan

 


Tüm Resmi Yazışmalar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.