ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  03 Haziran 2020, Çarşamba

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: MAYIS 2020 103

  

SIKÇA SORULAR SORULAR

»

GENEL

»

ÜYE

»

ŞİRKET ve BÜRO

»

MESLEK

»

HİZMET VE BELGE ÜCRETLERİ

»

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK


MESLEK

»Mesleki denetimini yaptırmayan bürolar/şirketler hakkında nasıl bir yaptırım uygulanır?

»Kamu personelliğinden ayrılanların, ayrıldıkları kurum ile ilgili işleri yapmalarında kısıtlama var mıdır?

»Meslek Odası, serbest meslek hizmetlerinin taban ücretlerini belirleyebilir mi?

»Tevhid/birleştirme, ifraz/ayırma, sınırlandırma haritaları, maden haritaları gibi Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik/Müşavirlik işlerinin ücretleri ne kadardır, nelere dikkat edilmelidir?

»Haritaları veya harita bilgilerini nereden edinebilirim?

»Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği açısından Kamuda istihdam azalması hakkında bilgi alabilir miyim?

»Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği nin Türkiye deki gelişimini nasıl öğrenebilirim ?

»Odamızın tarihçesi hakkında bilgi alabilir miyim?

»Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisleri, kamu kurumlarında işe girmek için ne yapabilirler?

»Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendislerinin çalışma olanaklarının genişletilmesi için neler yapılıyor?

»Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği’nin çalışma konuları nelerdir?

»Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği’ni tanımlar mısınız?

»Yurtdışında eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği bölümleri ve bunların ülkemizde lisans denkliği konusunda bilgi alabilir miyim?

»Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ünvanları aynı mesleği mi ifade eder?


 
Mesleki denetimini yaptırmayan bürolar/şirketler hakkında nasıl bir yaptırım uygulanır?

Odamız Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği"nin Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürolarının (SHKMMB) Yetki ve Sorumluluğu Bölümünün 14. Maddesinin (i) Bendi " SHKMMB’leri ihale ile aldıkları işleri ihalenin yapıldığı merkezdeki Şube, Merkeze Bağlı Temsilciliğe ya da ilgili Temsilciliğe 30 (otuz) gün içinde bildirmekle, diğer işler için hazırlanan tip sözleşmeye işe başlamadan işin bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmakla yükümlüdür" şeklinde olup, (j) Bendi ise "SHKMMB’ları, Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri (SHKMMH)ni işveren idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin HKMO"nun denetiminden geçirmekle yükümlüdürler" şeklindedir.

Ayrıca aynı yönetmeliğin 16.maddesinde "... yasalar gereğince onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan, SHKMMH"ni yürütürken bu yönetmelik kurallarına ve yayınlanan asgari ücret tarifesine uymayan, yüklenimine aldığı işleri otuz (30) gün içinde ilgili temsilciliğe bildirmeyen, talebe bağlı işlerde Tip Sözleşme düzenlemeyen ve HKMO"na onaylatmayan SHKMMH"nin mesleki denetimini yaptırmayan, yüklenimine aldığı işi yapmayan ya da eksik yapan, HKMO ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen (SHKMMB) savunmaları alındıktan sonra gerektiği hallerde HKMO Yönetim Kurulu tarafından kapatılır ve Serbest Harita Kadastro Mühendisleri HKMO Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna verilir" denilmektedir.

Uygulamalar, bu hükümlere göre yürütülmekte ve temsilciliklerimiz ile ilgili idarelerden alınan bilgilere göre Onur Kurulu mekanizması işletilmektedir.


 
Geri Dön»  

 
Kamu personelliğinden ayrılanların, ayrıldıkları kurum ile ilgili işleri yapmalarında kısıtlama var mıdır?

Bilindiği üzere 02/10/1981 tarih ve 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun" un 2.maddesinde "Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süre ile, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar" denilmektedir.

Söz konusu yasanın işletilmesine yönelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile TKGM"ne açılan davalar sonucu yargı kararlarında;

Danıştay 3.Dairesinin 17/11/1981 tarih, 21-208 karar no, 81-135 esas nolu kararının 3.bendinde, İmar ve İskan Bakanlığı"nda görevli bir teknik personelin Bakanlıktaki görevinden herhangi bir nedenle ayrılması halinde, yasada öngörülen süre içerisinde, bu Bakanlıkça tasdik edilen İmar Planı ve Harita İhalelerinde doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak görev alabilmeleri, ayrılmış oldukları görevlerinden faaliyet alanları ile ilgili konulara giriyorsa ve eski görevleri nedeniyle (çıkar sağlayacak nitelikte) etkinlikleri söz konusu ise mümkün olamayacağı açıklanmaktadır.

Ayrıca, Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü" nün 2.4.1997 tarih ve B.09.0.TAU,0.14.00.15/1729 sayılı yazısında aynı konu ile ilgili olarak " ... diğer kamu kurum ve kuruluşlarca ( örneğin bir belediyece ) ihale edilecek " Halihazır harita " ve " Arsa ve Arazi Düzenlemesi " işlemine girmesi veya ifraz, tevhid vs. işleri yapmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır " ifadesi yer almaktadır.

Konuya ilişkin TKGM"ne açılan yargı sürecinde ise Ankara 6.İdare Mahkemesi kararında "2531 sayılı Kanunun 2.maddesinde her ne kadar görevlerinden ayrılanların ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içinde hizmetinde bulundukları idare ve kuruma karşı 3 yıl süreyle doğrudan ve dolayısıyla iş alamayacakları hükmünü getirmişse de, bu hükmün anlamı davacının ayrıldığı kurum olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü"ne karşı doğrudan ve dolayısıyla iş alamamadır. Bunun dışındaki durumda mesleğini yapması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü"ne karşı doğrudan ve dolayısıyla iş anlamına gelmez. Aksi halde serbestçe meslek icra etme hakkında Kanunun amacını aşan bir kısıtlama getirilmiş olur." denilmektedir.

İlgili yargı kararları ve TAU. Genel Müdürlüğü yazısı incelendiğinde; kamu kurum ve kuruluşlarında iki yıl hizmeti olup ayrılanların üç yıl süre ile ayrıldıkları kurumun -birim, il, bölge vb- ihalesi kapsamındaki işleri yapamayacakları şeklinde olduğu açıktır.


 
Geri Dön»  

 
Meslek Odası, serbest meslek hizmetlerinin taban ücretlerini belirleyebilir mi?

Rekabet Kurulunun TMMOB’nin Asgari Ücret ve Mesleki Denetim Uygulamalarına ilişkin mevcut yönetmeliklerinin yasalara aykırılık içerdiği iddiasıyla uygulamaların durdurulması ve yaptırım uygulatılması kararı nedeniyle, Odamızın 04.06.2003 tarih ve 3/K-1058 sayılı ve “En Az Ücret Tarifesi” konulu genelgesi yürürlüğe konulmuştu.

Rekabet Kurulu’ nun bu yöndeki kararı; Danıştay 10.Dairesinin 17.11.2003 tarih ve 2003-2705 esas sayılı kararı ile yürürlüğü durdurularak bozulmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 29/01/ 2004 tarih ve 92 sayılı yazısı ile uygulamaların, TMMOB’nin ve Odaların daha önceden uygulanan yönetmelikleri çerçevesinde sürdürülmesini bildirmektedir.

Yönetim Kurulu’muzun 16.02.2004 tarih ve 93/855 sayılı kararı aşağıda belirtilmiştir. Bütün bu süreçte duyarlı davranan tüm üyelerimize teşekkürü borç biliyoruz.

KARAR: 16.02.2004 – 93/855

“Rekabet Kurulunun; TMMOB’nin Asgari Ücret ve Mesleki Denetim Uygulamalarına ilişkin mevcut yönetmeliklerinin yasalara aykırılık içerdiği iddiası ile uygulamaların durdurulması yönünde vermiş olduğu karar gereğince Odamızca çıkartılan 04.06.2003 tarih ve 3/K- 1058 sayılı Genelgenin; Danıştay 10. Dairesi’nin Rekabet Kurulu kararı hakkında yürürlüğünün durdurulması yönünde vermiş olduğu karar değerlendirilmiş olup, ifade edilen Odamız Genelgesinin iptaline, Uygulamaların; TMMOB ve Odamız mevcut yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesine, isteğe bağlı SHKMM Hizmetlerindeki fiyatlandırma işlemlerinin En Az Ücret Tarifesi yayımlanıncaya dek “Özet Ücret Tarifesi”ne göre gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.”

Ayrıca, Rekabet Kurumu’na yapılan bir şikayet üzerine Kayseri ve Muğla İllerinde örgütlü olan ve aralarında Kayseri İl Temsilciliği’mizin de yer aldığı TMMOB bileşenleri, ön araştırma geçirmişlerdir. Yapılan ön araştırma sonucunda Odamız hakkında “...4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamındaki bir ihlalin varlığından söz edilemeyeceğine ve dolayısıyla soruşturma açılmasına yer olmadığına, bu yönüyle şikayetin reddine...” karar verilmiştir.


 
Geri Dön»  

 
Tevhid/birleştirme, ifraz/ayırma, sınırlandırma haritaları, maden haritaları gibi Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik/Müşavirlik işlerinin ücretleri ne kadardır, nelere dikkat edilmelidir?

Yapılacak olan imar uygulamaları (birleştirme, ayırma vb.), sınırlandırma haritaları, maden haritaları gibi bütün talebe bağlı işlemler, için yurttaşlarımız, Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik/Müşavirlik Büro Şirketleri"nin ücretleri, yaklaşık olarak Odamızın web sayfasındaki "Birim Fiyatlar" linki altında yer alan "Özet Ücret Tarifesi" ve bu tarifeyle ilişkili "Yöresel Katsayı Tablosu" ile inceleyebilirler. (Dikkat; ihaleli işlemler için Ayrıntılı Birim Fiyat Analizleri kullanılır)

Özet ücret tarifesinde yer bulan kalemler vb. konularda büro/şirketler ile ayrıntılı görüşme yapılması önerilir. Bu görüşmelerde, büro/şirket hissedarı olan Harita Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisi"nden resmi prosedür için hangi belgelerin gerekli olacağı, işin yaklaşık tamamlanma süresi, vergi, KDV, tapu-kadastro harçları vb. ek maliyetlerin ne kadar tutabileceği gibi konularda bilgi alınması önerilir.

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ;

-Serbest Harita Kadastro Mühendislik Hizmetleri, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, ancak, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası"na tescilli olduğunu, yıl içinde onaylatılmış "Tescil Yenileme Kartı"nı ibraz edebilen Büro/Şirketler tarafından yapılabilir.

-Büro/Şirket hissedarlarının "Oda Üye Kimlik Kart"ları bulunmaktadır.

-Harita Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisleri, herhangi bir talebe bağlı işlemi, ancak, yurttaştan alacağı bilgi ve belgelerle başlatacaklarından taşınmazmalın tapu, kadastro, belediye vb. kurumsal kayıt bilgileri (pafta/ada/parsel no, malsahipleri vb.) eksiksiz aktarılmalıdır.

-İş için anlaşma kararı verildiğinde, bütün Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik/Müşavirlik Büro Şirketleri"nde bulunan "Tip (Standart) Sözleşme" nin doldurulması ve koşulları kontrol edilerek yurttaş ile Büro/Şirket hissedarı arasında, karşılıklı imzalanması gerekir.


 
Geri Dön»  

 
Haritaları veya harita bilgilerini nereden edinebilirim?

Odamız kuruluş yasası ve yönetmelikleri uyarınca harita üretimi veya arşivlenmesi
konularında değil, Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliği ile bu
disipline mensup kişilerin birbirleri ile ve yurttaşlar ile aralarındaki ilişkiler
konusunda çalışmalar yapmak üzere yetkilendirilmiş ve sorumlu kılınmıştır. Bu
nedenle; kamu yararı bakımından incelenen özel mesleki dosyalar dışında, Odamız
birimlerinde harita üretim veya arşivleme çalışması sözkonusu değildir. Ayrıca üyelerimiz, çalıştıkları kuruluşlarda harita üretim çalışmaları yürütmekte olup üyelerimizin ticari veya idari anlamdaki bu çalışmalarını belirli açılardan denetlemekte olan Odamızın alternatif bir ticari üretimi de elbette yoktur.

Ülkemizde harita ve harita bilgilerinin kullanımı ve edinilmesi "Harita ve Harita Bilgileri Temin ve Kullanma Yönetmeliği" hükümleri ile düzenlenmektedir. Bu yönetmeliği web sayfalarımızdaki "Mesleki Tüzemiz" bölümünden edinilebilirsiniz.

Yönetmelik incelendiğinde harita ve harita bilgilerinin belirli ölçeklere göre sınıflandırıldığı görülecektir. Bu kapsamda haritalar/bilgiler, Harita Genel Komutanlığı, Seyir Hidrografi Oşinografi Dairesi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü başta olmak üzere bazı kamu kuruluşlarından edinilebilir.

"Kent, ulaşım, meteoroloji, iklim vb. " özel konular için ücretli veya ücretsiz olarak edinilebilecek değişik haritalar bulunmakta olup bu eserlere internet üzerinden küçük bir araştırma ile erişilebilir. Bu noktada kullanıcıların "haritayı ne amaçla ve nasıl kullanacaklarını önceden değerlendirip karar vermiş olmaları" yararlıdır. Yeryuvarının farklı kullanım
amaçlarına, ölçek ve projeksiyon sistemlerine göre haritası üretilebilir ve hepsinde
de değişik kartografik gösterimler sağlanabilir. Örneğin; kullanıcılar sıklıkla, halihazır harita, imar planı, ve toprak kullanım haritaları gibi altlıklara gereksinim duyarlar. Kamu kurumları dışında bütünüyle beklentilerinizi içerecek özel bir haritayı web sayfamızdan ilgili il
temsilciliğimizden bilgilerini edinebileceğiniz Serbest Harita ve Kadastro
Mühendislik Müşavirlik Büroları/Şirketleri`nden birisine bedeli karşılığında
ürettirebilirsiniz.


 
Geri Dön»  

 
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği açısından Kamuda istihdam azalması hakkında bilgi alabilir miyim?

Kamu personelinin ülke nüfusuna oranı hesaplandığında, AB üye ülkeleri ve Kuzey Amerika ülkeleri bazında bu oran ülkemizde daha düşüktür. (Örnek: Türkiye: %4.3, Almanya: %6.9, Kanada: %8.6, Finlandiya: %12.1, Norveç: 18.2 Kaynak: TÜSİAD, Yayın No: T/2003/12-370, Sf. 37). Buna rağmen dayatılan devletin küçültülmesi politikaları nedeniyle kamu kuruluşlarının yeni personel alımları, IMF politikalarına uygun olarak kısıtlanmaktadır. Ayrıca faiz dışı fazla uygulaması ile bütçenin %6.5 luk bölümünün kesilmesine neden olan IMF, yatırım harcamalarının arttırılmasına da karşı durmaktadır. Örneğin devlet bütçemizden yatırıma ayrılan pay, 1975-80 aralığında ortalama 19.8 iken giderek azalmış ve 1989-93 aralığında ort. %12.8 1999 yılında %5.5 ve 2000 yılında ise %5.3 olmuştur. Bunun sonucunda kamuya hizmet sunacak baraj, yol, enerji tesisleri vb. mühendislik yapıları yapılmamaktadır. Yatırımın olmaması, serbest çalışan meslektaşlarımızın daha çok iş olanağına kavuşmasını, kamu kurumlarının teknik kadrolar ile gelişmesini engellenmektedir. Örneklerden de görüldüğü üzere Türkiye’deki işsizlik sorununun temel nedeni mühendisler açısından da 1980 sonrasında uygulanan IMF politikalarıdır.

Odamız, tüm duyarlı kuruluşlar gibi bu sıkıntıyı değişik platformlarda dile getirmekte ve kamu kurumlarında yeni kadrolar açılarak meslektaşlarımızın istihdam edilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Özel sektörde görev yapan büro şirketlerin iş alım koşullarının geliştirilmesi ve çeşitlenmesi anlamında mesleki kamuoyunun yönlendirilmesi, Odamızın çalışmaları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası kuruluşlar karşısında ülkemizin özel sektör kuruluşlarının yetkinleşmesi ve daha uygun koşullara sahip olması yönünde de uyarılarımız ve müdahalelerimiz sürmektedir.


 
Geri Dön»  

 
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği nin Türkiye deki gelişimini nasıl öğrenebilirim ?

Mesleğimizin ülkemizdeki gelişimini, Sayın Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ tarafından hazırlanan ve Odamız tarafından yayımlanmakta olan "Türk Haritacılığı Tarihi"kitabından izleyebilirsiniz. Bu esere, anasayfamızdaki "Mesleğimiz" seçeneğinden ulaşabilirsiniz. Aynı konuda değişik kişi ve kuruluşlarca yayımlanan eserlere, Odamızın kitaplıklarından erişebilirsiniz.


 
Geri Dön»  

 
Odamızın tarihçesi hakkında bilgi alabilir miyim?

1954 yılında, TMMOB çatısı altında örgütlenmiş durumdaki ilk 10 (on) meslek odası arasında yer alarak kurulan Odamızın tarihçe özetini web alanımızın ana sayfasında yer alan "Tarihçemiz" bölümüne tıklayarak izleyebilirsiniz.


 
Geri Dön»  

 
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisleri, kamu kurumlarında işe girmek için ne yapabilirler?

Halen kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolu personel alımı, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (Resmi Gazete: 03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı) yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Uygulamalarla ilgili bilgileri ve gelişmeleri www.osym.gov.tr sitesinden edinebilirsiniz. Geçici işçi statüsü ile herhangi bir kamu kurumunda çalışabilmek için de Türkiye İş Kurumu’nun ikamet adresinize en yakın şubesine şahsen başvurmanız ve www.iskur.gov.tr adresindeki ilanları takip etmeniz gerekmektedir.


 
Geri Dön»  

 
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendislerinin çalışma olanaklarının genişletilmesi için neler yapılıyor?

Odamızın görüşleri ve ısrarlı takipleri ile İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarılarının Şubat 2004 tarihli taslaklarında da her belediyede nüfus ve yüzölçümü ile orantılı olarak ve birden az olmamak koşulu ile Harita Kadastro Mühendisi istihdamı hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm ile yasa çıkması durumunda yeni atamalar beklenmektedir. Son dönemde yapılan bir başka düzenleme ise orman alanlarının haritalarının üretiminde meslek disiplinimizin yer almasının sağlanmasıdır. Odamız tarafından organize edilerek bütün duyarlı üyelerimizin katkılarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde yapılan girişimler sonucunda 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 10. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik ile “kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işlerinde yetki ve sorumluluk Harita ve Kadastro Mühendisleri’ne aittir.” hükmü getirilmiştir. Böylece orman idaresinde üyelerimizin görev alması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca aynı Kanunun 9. maddesinde yapılan değişiklik ile orman kadastrosu amaçlı çalışmalarda Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları’nın ihaleler ile yer alabilmelerinin önü açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu Bilirkişi Yönetmeliği’nin hazırlanmasında TMMOB çalışmalarında Odamız sekreterya görevini üstlenmiştir. Yönetmelik, TMMOB tarafından Maliye Bakanlığı’na iletilmiştir. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiğinde tüm kamulaştırma işlerinde ve davalarında mühendisler ve mimarlar yer alacaktır. Bunun sonucunda meslektaşlarımızın da Türkiye’nin her yerinde bilirkişi olarak görevlendirilecekleri bir iş alanı doğacaktır.

Ayrıca; Odamız tarafından düzenlenen kurultay, sempozyum, konferans, seminer, kurs vb. etkinliklerimiz ile üyelerimizin güncel teknolojik bilgiler ve yeni çalışma alanları konularında sürekli ve güncel bilgilere kolayca erişmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.


 
Geri Dön»  

 
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği’nin çalışma konuları nelerdir?

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği, her hangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, Kentsel ve Kırsal Arazi ve Arsa düzenlemeleri, Toplulaştırma projeleri, Kamulaştırma projeleri Etüd ve İşletme Haritaları, İçme suyu ve Kanalizasyon Projeleri, Tescile Konu Olan Harita ve Planlar, Kadastro haritalarının yapımı, Deformasyon ölçmeleri, Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri, Konum belirlemeleri, Hidrografik Ölçmeler, Yer altı ölçmeleri, Her türlü projelerin araziye uygulama işleri (Aplikasyon), Röleve ölçmeleri, Plankoteler vb. konularda hizmet üreten temel mühendislik disiplinidir.


 
Geri Dön»  

 
Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği’ni tanımlar mısınız?

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği, başta yeryuvarı olmak üzere her türlü cismin geometrisinin belirlenmesi ve bu cisimler üzerinde bulunan tüm doğal ve yapay ögelerin birbiriyle olan geometrik, sayısal ve anlamsal ilişkilerini kurararak bu bilgileri ilgili diğer mühendislik ve sosyal bilimlerin hizmetine sunan bir temel mühendislik dalıdır.


 
Geri Dön»  

 
Yurtdışında eğitim veren Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği bölümleri ve bunların ülkemizde lisans denkliği konusunda bilgi alabilir miyim?

Odamız, Uluslar arası Ölçmeciler Birliği (FIG) üyesidir. FIG web sayfalarında (www.fig.net) meslek disiplinimize ilişkin uluslararası bilgi ve belgelere ulaşılabileceği gibi diğer ülkelerdeki mesleki eğitim-öğretim programlarına da ulaşılabilir. (http://www.fig.net/sedb/joinsedb.htm)

Yurtdışındaki hangi üniversitelerin hangi bölümlerine/programlarına devam edilerek başarı ile bitirilmesi durumunda Türkiye’deki üniversitelerimizde mesleğimiz için verilen lisans, lisansüstü ve doktora standartlarında denklik alınabileceği sorunuz ise Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) (www.yok.gov.tr) yetki ve sorumluluk alanında kalmakta olup YÖK web sayfalarından ilgili bilgilere ulaşılabilir. (http://www.yok.gov.tr/denklik/denklik.htm)

2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, "Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği‘ne uygun "Diploma Denklik Belgesi" YÖK tarafından düzenlenebilmektedir.


 
Geri Dön»  

 
Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ünvanları aynı mesleği mi ifade eder?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de meslek ünvanımız birkaç kere değişikliğe uğramıştır. 1950‘ li yıllarda, üniversitelerde, o dönemin gereksinim ve amaçları doğrultusunda "Harita Kadastro" Mühendisliği olarak belirlenmiş olan bölümümüzün adı, YÖK tarafından (zamanla değişen bilimsel literatür gereği) daha sonra Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği olarak değiştirilmiş olup halen bütün yeni mezunlarımız bu ünvan ile diploma almaktadırlar.

Yabancı üniversitelerde bazı bölümlerden, "Geodezi/Jeodezi" "Geomatik, Jeomatik" "Geoinformatik/Jeoinformatik" gibi ünvanlarla mezun verilmektedir. (Denklik hk bakınız; http://www.hkmo.org.tr/genel/sss.php#18)

Halk arasında halen "Harita Mühendisi" ünvanı kullanılmaktadır.


 
Geri Dön»  


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2020 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.